Logistiek Park Moerdijk

In de oksel van knooppunt Klaverpolder (A16/A17) ontwikkelt Havenbedrijf Moerdijk samen met LPM Holding het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Het logistiek park wordt duurzaam ontwikkeld en zorgvuldig in het landschap ingepast. De aanleg gaat in fasen tot 2030.

Actueel


Het eerste deelgebied, langs de A17, is inmiddels bouwrijp. We zijn bezig met de voorbelasting van deelgebied twee, dat langs de Lapdijk ligt. Hier leggen we ondertussen ook de toekomstige wegen aan. In deelgebied drie, langs de A16, zijn we bezig met voorbereidende werkzaamheden. Regelmatig rijden er vrachten met zand van de haven naar het LPM. Het zand gebruiken we voor de voorbelasting van de deelgebieden. Verder krijgt de gebiedsontsluitingsweg steeds meer vorm. Deze weg verbindt het LPM straks met de A17 aan de ene kant en de A16 aan de andere kant. Onlangs legden we de zogeheten betonbanden aan en zijn we gestart met asfalteren, waardoor de eerste contouren van de weg nu zichtbaar zijn. 

Communicatie en nieuwsbrief

We begrijpen goed dat deze ontwikkeling impact heeft op de omgeving. Daarover gaan we graag het gesprek aan in de diverse Dorpstafels en de Omgevingstafel Moerdijk. Ook brengen we regelmatig een digitale nieuwsbrief uit, specifiek over het Logistiek Park. Uiteraard verstrekken we uw mailadres niet aan derden en in elke nieuwsbrief krijgt u gelegenheid om u weer uit te schrijven.

Archief nieuwsbrieven

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief over het Logistiek Park Moerdijk

 • Man
 • Vrouw
 • Inwoner van de gemeente Moerdijk
 • Medewerker/vertegenwoordiger van een bedrijf of instelling
 • Anders

Contact 
Heeft u een vraag of opmerking over (de aanleg van) het LPM? Mail dan gerust naar lpm@portofmoerdijk.nl. Wij streven ernaar uw mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Vragen over ruimtelijke ordening?
Voor vragen over de ruimtelijke ontwikkeling van LPM neemt u contact op met Gert Slager.

Interesse in vestiging?
Voor vragen over commercie en vestiging neemt u contact op met Annette van Ketel

Ander nieuws Port of Moerdijk

Wilt u daarnaast op de hoogte blijven van ander nieuws over het haven- en industrieterrein Moerdijk, dan kunt u zich hier ook aanmelden voor PortNews: de algemene nieuwsbrief van Port of Moerdijk.

 

Lees meer

Waardetoevoeging


Op het Logistiek Park Moerdijk kiest het havenbedrijf voor logistieke bedrijven die gericht zijn op business-to-business en waardetoevoeging. Er komen kavels voor bedrijven van minimaal 5 hectare. In totaal telt het LPM in de toekomst 200 hectare, waarvan ruim 140 hectare is bedoeld voor bedrijven. Dit wordt in fasen gerealiseerd, over een periode van acht tot negen jaar. De eerste afnemers zijn al bekend: DSV en Lidl, die respectievelijk invulling zullen geven aan ontwikkelcellen 1 en 3 (zie afbeelding).

Voor de overige gronden heeft het havenbedrijf een samenwerking met VGP Park Moerdijk, dat op ontwikkelcellen 2 en 4 zal bouwen. Bedrijven die interesse hebben zich daar te vestigen, kunnen contact opnemen met +31 10 310 5310.

De bekende logistieke dienstverlener DSV ontwikkelt op het LPM meer dan 200.000 m2 hoogwaardige opslag en distributie, op een perceel van in totaal ruim 34 hectare.Het warehouse van DSV zal naar verwachting worden verdeeld in 10 hallen. Er komen 136 docks voor vrachtauto's, 5 kantoren, 4 ingangen en meer dan 1.000 parkeerplaatsen op het dak. Onderstaand beeld is een impressie van het warehouse. 

Artist impression © DSV Global Transport and Logistics

Lees meer

Verkeersontsluiting


Het Logistiek Park Moerdijk is ontsloten via de weg, het spoor en het water, en heeft hierdoor een ideale ligging. Dankzij directe aansluitingen voor auto- en vrachtverkeer voor zowel de A16 als de A17 en de Interne Baan, minimaliseren we sluipverkeer en verkeersoverlast in de omgeving. Uiteraard schenken we ook veel aandacht aan verkeersveiligheid. De aanleg van het LPM biedt een aantal kansen om het fietsnetwerk in het gebied te versterken. Zo komt er een fietsbrug over de A16, die aantakt op de historische en bomenrijke Lapdijk. Ook ontstaat er zo een aantrekkelijke fietsroute door het buitengebied naar Zevenbergen.

Afsluiting Moerdijkseweg

Vanaf maandag 18 december 2023 wordt de Moerdijkseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Het gehele gebied van het Logistiek Park Moerdijk wordt hiermee in feite bouwterrein. De afsluiting is nodig voor de verkeersveiligheid. Voor fietsers, wandelaars, auto’s en ander verkeer is het onvoldoende veilig om zich door bouwverkeer heen te bewegen. Daarom wordt er een omleidingsroute ingesteld.

Omleiding via station Lage Zwaluwe

Al het verkeer wordt omgeleid langs station Lage Zwaluwe (zie kaartje). De omleidingsroute wordt aangegeven op borden langs de weg. De extra reistijd voor fietsers is ongeveer 5 minuten. Voor auto’s is de extra reistijd ongeveer 2 minuten. De omleiding blijft in stand tot er een veilige route beschikbaar is door het LPM, via de nieuwe gebiedsontsluitingsweg.

Interne Baan

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de Interne Baan: de directe verbinding tussen het bestaande haven- en industrieterrein en het nieuwe LPM. Om de verbinding mogelijk te maken bouwden we een viaduct over de A17 en een brug over de Roode Vaart. Inmiddels is de Interne Baan klaar voor gebruik. Bekijk hieronder de video.

 

Gebiedsontsluitingsweg

De gebiedsontsluitingsweg krijgt al steeds meer vorm. Deze weg, die de naam 'Nieuwe Moerdijkseweg' krijgt, verbindt het LPM met de A17 aan de ene kant en de A16 aan de andere kant. Deze weg vormt straks de nieuwe doorgaande weg over het terrein. Onlangs is de weg al voorzien van de eerste asfaltlagen (zie foto). 

Werkzaamheden aansluiting A17

Voor de aansluiting op de A17 vinden er momenteel voorbereidende werkzaamheden plaats rondom de rotonde ter hoogte van restaurant Kanters en langs de Binnenmoerdijksebaan, die op deze rotonde aansluit. Voor de veiligheid en goede doorstroming worden de rotondes in de komende twee jaar omgevormd tot kruispunten met slimme verkeerslichten. De grote witte zandzakken bij de rotonde bij restaurant Kanters blijven daar de komende periode nog liggen t.b.v. de voorbelasting van de toekomstige kruispunten. 

 

 

Lees meer

Landschappelijke inpassing


Het LPM wordt duurzaam ontwikkeld en zorgvuldig in het landschap ingepast. Zo komen er robuuste groene randen en een ecologische zone langs de Lapdijk. Op een aantal plekken is bomenkap onvermijdelijk. Deze bomen worden gecompenseerd in het nieuwe natuur- en recreatiegebied Appelzak-Zuid in Moerdijk, dat het havenbedrijf in participatie met omwonenden heeft aangelegd. 

Natuur- en recreatiegebied Appelzak-Zuid

Als compensatie voor de ontwikkeling van LPM is het havenbedrijf verplicht om de daarvoor verwijderde bomen elders terug te planten. Dit is gebeurd in het gebied ten zuiden van de Appelzak. In dit nieuwe natuur- en recreatiegebied kunnen omwonenden (met de hond) wandelen en staan o.a. een uitkijktoren, kerkuilentil, boomstambrug en natuurlijke speeltoestellen. Verder zijn er:

 • In totaal 104 stuks bomen aangeplant, waaronder hoogstam vrucht- en fruitbomen en een aantal knotbomen;
 • In totaal 16.700 stuks planten (boom- en struikvormers) aangeplant voor de ontwikkeling van het toekomstige bos. De oppervlakte van het toekomstige bos is 4,6 hectare;
 • 3,7 hectare ingezaaid met bloem- en kruidenmengsels voor o.a. insecten. 

Op zaterdag 25 juni 2022 is Appelzak-Zuid officieel geopend. Op locatie staat een informatiebord, de digitale versie vindt u hier

Lees meer

Duurzaamheid


* Update juni 2023 * 
Het Logistiek Park wordt zeer duurzaam. Denk aan energiegebruik, de kwaliteit van het water, multifunctioneel ruimtegebruik etc. Om dit in beeld te brengen doen we een aanvraag voor een BREEAM-NL Gebied certificaat. Dit is een internationaal erkend keurmerk. Het gaat in op verschillende actuele thema’s zoals hittestress en klimaatadaptatie, maar ook op het verbeteren van de gezondheid door aandacht voor de lokale luchtkwaliteit en sociale cohesie. Meer informatie bij LEES MEER hieronder. 

Daarnaast is bij de voorbereiding veel aandacht geweest voor de historische betekenis van het gebied, voor de economische impact, sociaal maatschappelijke omstandigheden - kortom een uitgebreide Gebiedsinventarisatie.

Certificering BREEAM gebiedsontwikkeling
Een BREEAM-NL Gebied certificaat is een internationaal erkend keurmerk waarmee een gebiedsontwikkeling op duurzaamheid wordt beoordeeld. Het duurzaamheidskeurmerk gaat in op verschillende actuele thema’s zoals hittestress en klimaatadaptatie, maar ook op het verbeteren van de gezondheid door aandacht voor de lokale luchtkwaliteit en sociale cohesie. Daarmee levert BREEAM een bijdrage aan een balans tussen People Planet Profit. In oktober 2021 is de aanvraag ingediend voor het behalen van het niveau Good, wat is vastgelegd in het Provinciaal Inpassingsplan. Dit certificaat hebben we inmiddels behaald. Maar het havenbedrijf wil de lat hoger leggen. Daarom wordt er nu verder gewerkt aan het behalen van het niveau Very Good. De verwachting is dat de aanvraag voor deze certificering in het najaar van 2023 gedaan kan worden.

Duurzame keuzes
LPM dient een duurzaam en hoogwaardig karakter te krijgen. In het Publiek Programma van Eisen zijn de ambities omschreven met betrekking tot energiegebruik, de kwaliteit van het water, de waterbalans, het behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden en wordt gestreefd naar multifunctioneel ruimtegebruik. Dit betekent dat duurzaamheid in alle afwegingen en besluiten wordt meegenomen. Zo zijn alle gebouwen gasloos uitgevoerd en wordt de grond die vrij is gekomen in het gebied verwerkt in de rest van het plangebied

Duurzaam ruimtegebruik
Voor LPM is zorgvuldig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt in het ruimtelijk ontwerp van Marco Vermeulen uit 2011. De gedachte daarbij is dat een optimaal ruimtegebruik op deze locatie de behoefte aan nieuwe logistieke terreinen in de toekomst zo laag mogelijk houdt. Door grootschalige ontwikkeleenheden ontstaat veel flexibiliteit bij de verkaveling. Hierdoor wordt zorgvuldig omgegaan met het beschikbare grondoppervlak is wordt zoveel mogelijk opslagcapaciteit gerealiseerd. Door uit te gaan van een gebouwhoogte van 11 meter wordt ingespeeld op toekomstige technieken om producten binnen de loodsen te distribueren.

Duurzame ontwerpkeuzes

 • Waterneutraal: het hemelwater wordt binnen het gebied verwerkt.
 • Het gebied wordt zodanig ingericht dat het zeer waterrobuust is. Hiervoor is het ontwerp met behulp van een rekenmodel getoetst en is gerekend met de meest extreme bui regen van 150 mm per uur.
 • Voor de interne baan wordt momenteel onderzocht wat er voor nodig is om autonoom vrachtverkeer in de toekomst mogelijk te maken.
 • Bestaande wegen en civieltechnische kunstwerken worden optimaal hergebruikt. Uit het ontwerp blijkt dat 55% van de bestaande werken, eventueel na aanpassing, behouden blijven.

Duurzaamheid ten aanzien van de omgeving
De lijnvormige groenstructuur van de Lapdijk wordt door middel van extra bomenrijen versterkt. De aantasting van de ecologische hoofdstructuur wordt gecompenseerd in het gebied ten zuiden van de Appelzak dat door het havenbedrijf hiervoor is aangekocht. In de lijnvormige groenstructuren langs de randen en de ecologische zone binnen LPM kunnen volwaardige biotopen voor tal van soorten worden gecreëerd, om (nieuwe) natuurwaarden te creëren. Daarnaast zijn de groene entrees een aanvulling op het ecologisch systeem.

Ten aanzien van de kwaliteit van de bodem is vastgelegd dat uitsluitend schone grond gebruikt mag worden. Alle grond die wordt toegevoegd aan het gebied heeft kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde.

Duurzaamheid in de uitvoeringfase
Op dit moment is aannemer FL Reyrink bezig met het bouwrijp maken van Fase 1. Hiervoor is een grondstromenplan gemaakt om de grond binnen het plangebied zo efficiënt mogelijk te vervoeren met een zo klein mogelijke milieubelasting. Daarnaast worden de diverse afvalstromen gescheiden afgevoerd Voor de realisatie van de openbare ruimte binnen het plangebied is de ambitie ten minste 60% van de materialen te hergebruiken. Daarnaast wordt 79% van het materiaalgebruik circulair.

Duurzaamheid in de beheerfase
Reeds nu wordt gezorgd dat LPM na realisatie duurzaam beheerd wordt. Eisen worden bij iedere stap al geformuleerd en verzameld in een speciaal programma. Deze vormen mede de basis voor de technische- en niet-technische beheerplannen die na de oplevering van het gebied gemaakt worden. Zo is vastgelegd dat tijdens het beheer van het gebied ook minstens 60% van de materialen hergebruikt moet worden en dat ten minste 40% van de nieuw toe te passen materialen circulair zijn. Ook wordt momenteel een app ontwikkeld waardoor het afval binnen het hele havenbedrijf, dus ook LPM, intern wordt verwerkt. Wat afval is voor het ene bedrijf, kan als grondstof gebruikt worden voor het andere bedrijf.   

Vragen en/of opmerkingen
Voor vragen en/of opmerkingen over de duurzaamheidsambities voor het Logistiek Park Moerdijk kunt u contact opnemen met de heer Gert Slager, programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling en Gebiedsontwikkeling, verantwoordelijk voor de duurzaamheidsambities op het LPM. Hij is te bereiken op g.slager@portofmoerdijk.nl.

Lees meer

ParkPraat


In ParkPraat praten we telkens met een ander gezicht achter het LPM. Deze keer: Roland-Jan Buijs, de huisecoloog van het havenbedrijf. Hij adviseert ons over hoe we de natuur tijdens de bouw van het LPM kunnen beschermen, en flora en fauna nu én straks de ruimte kunnen geven.

Een hotspot voor dieren

“Je zou het misschien niet denken,” vertelt Roland-Jan, “maar in dit gebied zijn heel veel dieren aanwezig.” Voorafgaand aan de start bouw van het LPM bracht Roland-Jan alle aanwezige (beschermde) diersoorten in kaart. “Uilen, vleermuizen, huismussen en steenmarters: ze komen hier allemaal voor.”

Volgens Roland-Jan is dat niet gek: “Dieren voelen zich op hun gemak in industriegebieden en op bouwterreinen. ‘s Avonds en ‘s weekends is het er heel verlaten. En als de terreinen eenmaal zijn uitgegeven, zijn ze vaak goed afgeschermd met een hekwerk.”

“Vogels bijvoorbeeld, merken die hoge hekken op en zien zo’n terrein dan als een veilige plek om te broeden. En grote grondhopen op een bouwterrein zijn aantrekkelijk om nestjes in of op te maken.”

Een appje van de uitvoerder

Je kunt Roland-Jan in het groei- en bloeiseizoen gemiddeld één keer per week aantreffen op het LPM. De ene keer maakt hij een rondje om vogelnesten te markeren, de andere keer om te controleren of een te slopen gebouw vleermuisvrij is. Regelmatig adviseert hij FL Reyrink, de aannemer die het LPM realiseert.

“De mensen van FL Reyrink zijn heel betrokken, we overleggen veel. Ze contacten mij bijvoorbeeld als ze een slootje moeten dempen of willen maaien. Dan maak ik een plan om de vissen te vangen en te verplaatsen of controleer ik de te maaien bouwvelden op fauna.”

“Dit jaar hebben we een lokwand gemaakt voor de oeverzwaluw, om ze op die manier uit de bouwvelden te houden. Toen de eerste oeverzwaluwen gezien waren kreeg ik gelijk een enthousiast appje van de uitvoerder.”

Oude rioolbuizen als ‘hotel’ voor marters

Die betrokkenheid merkt Roland-Jan ook bij de omwonenden van het LPM. “Voor sommige diersoorten moeten we tijdelijke verblijfsplekken creëren in de omgeving. De directe buren stonden heel erg open voor het idee om bij hen vleermuiskasten te plaatsen. Eén buurvrouw heeft uit enthousiasme een eigen wildcameraatje gekocht, waarmee ze laatst zelfs een bever heeft gespot.”

Ook voor de steenmarters heeft Roland-Jan een tijdelijk onderkomen gecreëerd. Die verbleven in de verwilderde tuinen van de leegstaande woningen aan de Moerdijkseweg, die onlangs zijn gesloopt. Roland-Jan: “De betonnen rioleringsbuizen van de gesloopte woningen en bedrijven hebben we een tweede leven gegeven door er een ‘marterhotel’ van te maken (zie onderstaande foto voor een impressie). Hierin kunnen marters zich voortplanten en schuilhouden.”

Ecologische zone

Als het LPM klaar is, kunnen de dieren weer terugkeren naar het gebied. Zo komen er in de loodsen bijvoorbeeld kasten voor vleermuizen en wordt er veel groen geplant. Maar de grootste trekker is straks de ecologische verbindingszone, die langs de Lapdijk komt te liggen.

Dit is een groene verbinding tussen gebieden die ervoor zorgt dat planten en dieren kunnen uitwisselen, zonder dat het LPM in de weg zit. Dit verkleint het risico op uitsterving. De ecologische zone zorgt er ook voor dat het LPM straks mooi landschappelijk is ingepast. “Het terrein krijgt als het ware een groene omlijsting.”

Roland-Jan: “Ik ben betrokken geweest bij het ontwerp van de ecologische zone en heb randvoorwaarden meegegeven. Dit najaar is gestart met de aanleg. Ook hier gaan we circulair te werk. Zo hergebruiken we boomstronken van bomen die gekapt moesten worden in en rond het LPM, om de ecologische zone te versterken.”

“Verder gaan we hier veel struiken met bessen planten om vlinders, bijen en vogels zoals de lijster en merel aan te trekken. En we maken een meanderende oever langs het water, dat vinden amfibieën prettig.”

Net dat beetje extra voor de natuur

Inmiddels werkt Roland-Jan zo’n vijftien jaar voor het havenbedrijf en hij is nog steeds enthousiast. “Natuurlijk zijn bedrijven verplicht om natuur die verloren gaat te compenseren en op de juiste manier om te gaan met beschermde diersoorten als die aanwezig zijn. Het bijzondere aan het havenbedrijf is dat ze bereid zijn om net een beetje meer te doen voor de natuur. Ook al hangt daar soms een duurder prijskaartje aan.”

“Zo hebben ze op mijn advies bijvoorbeeld niet een standaard grasmengsel ingezaaid in de bermen rondom het LPM, maar een mengsel van inheemse bloemrijke kruiden. De klaprozen en korenbloemen die er nu groeien trekken bijen, vlinders en veldmuizen aan. En op die muizen komen weer roofvogels af, zoals de torenvalk en boomvalk die in het gebied jagen. Het is mooi dat dat mogelijk wordt gemaakt.”

Fotograaf foto Roland-Jan met kuiken Grote Zilverreiger: Riet Pijnappels 

Lees meer

Planning


Komende periode zijn we bezig met de aanleg van de ecologische zone langs de Lapdijk. Verder vervoeren we nog steeds regelmatig grond naar het LPM voor de voorbelasting van de deelgebieden. Het is de bedoeling dat volgend jaar een start gemaakt kan worden met het bouwen van logistiek vastgoed en de collectieve bluswater voorziening. 


Andere ontwikkelingen


Rond de locatie van het Logistiek Park Moerdijk spelen nog veel meer ontwikkelingen. Hieronder ziet u welke plannen of voornemens er nog meer zijn, waar andere partijen dan Havenbedrijf Moerdijk voor verantwoordelijk zijn.

Lees meer