Vestigen in Moerdijk

Port of Moerdijk kent een indeling naar verschillende bedrijvigheid: Logistiek Park Moerdijk (LPM), Industrial Park Moerdijk (IPM), Tradepark, Seaport en Ecopark. Daarnaast zijn er kantoorlocaties op het Servicepoint aan de Plaza.

Bij beschikbaarheid van gronden kijken we graag met u mee naar passend maatwerk. Neem direct contact bij interesse.

Maatwerk

Geen vaste kavels


Iedere klant heeft andere wensen en eisen. Wij geloven in maatwerk. Zo vindt u op Haven- en industrieterrein Moerdijk geen vaste kavels, maar kijken we samen met u naar de beste locatie, oppervlakte en faciliteiten voor uw bedrijf. Kijk op het kaartje voor de beschikbare ruimte (grijs) en neem direct contact op met onze commerciële afdeling voor meer informatie en de actuele situatie. Wij denken graag met u mee.


Bekendmakingen


In geval Havenbedrijf Moerdijk overgaat tot verkoop, verhuur of in erfpacht uitgeven van bepaalde gronden, dan wordt dit bekendgemaakt op deze pagina.


Verwijzingen naar bekendmakingen staan op deze pagina achter 'Lees meer'. 

Lees meer

Commissie Vestiging

Vlotte afhandeling van uw vergunningsaanvragen


Heeft u interesse om zich op Moerdijk te vestigen? En wilt u in een vroeg stadium inzicht krijgen of u aan de diverse vergunningsvoorwaarden voldoet? Port of Moerdijk maakt het u makkelijk met de Commissie Vestiging. Dit is een one-stop-shop die u in een vroeg stadium van een integraal advies voorziet om het traject van vergunningverlening vlot te laten verlopen.

In de Commissie Vestiging participeren alle instanties waarmee een bedrijf te maken kan krijgen bij de vergunningsaanvraag voor de nieuwe vestiging. Dit zijn de gemeente Moerdijk, De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB), Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Waterschap Brabantse Delta, de brandweer en het Havenbedrijf Moerdijk. Deze commissie toetst in een vroeg stadium adviesaanvragen op het gebied van milieu, mogelijke hinder voor directe omgeving, ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) en de woningwet (bouwvergunning). De commissie Vestiging brengt een advies uit aan het Havenbedrijf Moerdijk. 

Wilt u zich vestigen in een bestaand pand? Ook dan kunt u gebruik maken de diensten van de commissie Vestiging om te toetsen of uw bedrijfsactiviteiten inpasbaar zijn op de betreffende locatie.

Neem direct contact op met het secretariaat van de Commissie Vestiging voor uw aanvraag.

Lees meer

Vergunningen en verordeningen

Centraal via het Omgevingsloket


Vraag uw vergunningen centraal aan via het Omgevingsloket. Ontheffing voor ongekentekende voertuigen regelt u via de gemeente Moerdijk.

Op het industrie- en haventerrein Moerdijk is o.a. de Haven- en terreinverordening van toepassing. Deze verordening is de grondslag voor orde en veiligheid op het haven- en industrieterrein Moerdijk en de daartoe behorende oevers, grond- en kunstwerken, wegen, beplantingen, gebouwen etc. De verordening bevat bepalingen omtrent ligplaatsen, milieuhinder, schadevaringen, het uitvoeren van werken in het havengebied, het vervoeren van gevaarlijke stoffen, straf en slotbepalingen.

Ontheffing voor ongekentekende voertuigen (MBBS)

Volgens het Reglement voertuigen (Rv) moeten ongekentekende voertuigen (MMBS-en) voldoen aan de volgende afmetingen:

- Lengte: 12 meter;
- Breedte: 2.60 meter;
- Hoogte: 4 meter.

Voor het gebruik van ongekentekende voertuigen binnen de grenzen van het haven- en industrieterrein Moerdijk die afwijkend zijn qua lengte, breedte en of hoogte kunt u een ontheffing aanvragen bij de gemeente Moerdijk (martijn.van.galen@moerdijk.nl).  

Twee typen ontheffingen

We onderscheiden twee typen ontheffingen:

Ontheffing type A

Voor deze ontheffing komen MBBS-en en/of samenstellen van voertuigen en hierdoor meegevoerde lading of laadstructuur in aanmerking, indien:

a. het voertuig niet hoger is dan 4,5 meter;
b. het voertuig niet breder is dan 3,5 meter bij ondeelbare lading;
c. het voertuig niet breder is dan 3 meter bij deelbare lading (bijvoorbeeld petcokes);
d. het gewicht van het voertuig plus lading niet hoger is dan 50.000 kg.

Ontheffing type B

Voor MBBS-en die niet onder type A vallen, kan incidenteel ontheffing worden verleend voor een Exceptioneel Transport, indien dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. 

Ontheffing aanvragen

U kunt uw aanvraag voor een ontheffing schriftelijk of per e-mail indienen bij Martijn van Galen van de gemeente Moerdijk (martijn.van.galen@moerdijk.nl). Bij uw aanvraag geeft u aan: 

  1. voor welke route u ontheffing aanvraagt. U ontvangt een overzichtskaart bij uw verzoek, waarop u de route aangeeft. Het Havenbedrijf Moerdijk beoordeelt deze route;

  2. de reden waarom de ontheffing nodig is;

  3. het voertuigidentificatienummer (VIN) van het voertuig en de afmetingen (hoogte, breedte, massa van het transport);

  4. de periode waarvoor u de ontheffing aanvraagt.

Type A ontheffingen worden voor een langere periode afgegeven, bijvoorbeeld voor een jaar.

Voor type B ontheffingen gelden aanvullende eisen. Naast de route stelt de gemeente ook eisen aan de tijdstippen van het transport en gelden eisen omtrent transportbegeleiding (verkeersregelaars, noodzakelijke wegafzettingen, etc.). De ontheffingen worden voor een korte periode (dag/week) afgegeven.

Lees meer