Duurzame haven

Ontwikkeling en groei zijn alleen mogelijk als dat in balans gebeurt met de omgeving. Dat besef wordt in Moerdijk breed gedeeld. Ook door ondernemers. Zij zoeken naar manieren om hun ecologische voetstap te verkleinen en overlast te beperken. Het havenbedrijf werkt samen met ondernemers, overheden en anderen om duurzame doelstellingen te realiseren. Port of Moerdijk ontwikkelt zich zo tot duurzaamste haven van Europa.

Duurzaam denken

slim inrichten


Voor Port of Moerdijk is duurzaamheid een manier van denken en doen. Het is een drijvende motivatie achter ons handelen. Bijvoorbeeld bij de inrichting van de ruimte op het haventerrein. 

Door clusters te creëren, waarbij bedrijven met gelijksoortige activiteiten bij elkaar zitten, vergroten we de synergiekansen op het gebied van duurzaamheid. Door zorgvuldig met ruimte om te gaan, en bijvoorbeeld actief percelen te verwerven en selectief uit te delen, voorkomen we overlast en onnodig frequent vervoer op het terrein. Ook de milieugebruiksruimte wordt duurzaam en efficiënt benut. Zo voorkomen we geluidshinder en dragen we gelijktijdig bij aan de continuïteit voor bedrijven.


Milieucertificering

EcoPorts- Port Environmental Review System


Sinds oktober 2005 beschikt het Havenbedrijf Moerdijk over een EcoPorts PERS Certificate, de milieucertificering voor zeehavens. 

Het EcoPorts- Port Environmental Review System (PERS) is een Europees initiatief voor de milieucertificering van zeehavens die aangesloten zijn bij de European Sea Ports Organisation (ESPO). De methodiek van PERS is één van de instrumenten van de ESPO om aan te tonen dat de haven van Moerdijk voldoet aan diverse voorschriften voor duurzame ontwikkeling en milieubescherming.

Het PERS certificaat is geldig voor een periode van twee jaar. Daarna wordt de haven opnieuw beoordeeld op duurzaamheid en milieubescherming.

Lees meer

Duurzame verbindingen leggen

Synergie creëren


Moerdijk ambieert een koplopersrol als het om duurzaamheid gaat. De prestaties komen op een hoger niveau door de duurzaamheidsambities en -initiatieven van iedereen die kan bijdragen, te verknopen. In Moerdijk werken bedrijven en overheden samen aan talloze initiatieven. 

Slimmer omgaan met afvalwater. Onderzoek doen naar de mogelijkheid om met CO2 uit de haven een woonwijk of kassencomplex te verwarmen, het uitwisselen van warmte en stoom. Maar ook: ontmoetingen organiseren en successen delen.

 


Vergroenen en besparen


Moerdijk wil voorop lopen met het gebruik van groene grondstoffen. Door moderne chemische recycling en het slim omgaan met reststromen sluiten we kringlopen in de industrie. Maar bijvoorbeeld ook door te investeren in zonne-energie. Zo stimuleren we de aanleg van zonnepanelen op bedrijfsdaken en leggen we een groot zonnepark aan aan de Westelijke Randweg.  

 


Schoon vervoer

Volop keus


Port of Moerdijk biedt veel mogelijkheden voor duurzaam vervoer. De aanwezige shortsea lines, de directe verbinding met open zee, de uitstekende aansluiting op talloze binnenvaartroutes én op het spoorwegennet maken de duurzamere keus voor water of spoor hier gemakkelijk. Het buisleidingenstelsel voor chemische grondstoffen en eindproducten is een goedkoper en bovendien veiliger alternatief voor het meer milieubelastend vervoer over weg.

Foto: de Alphenaar - een elektrisch en emissieloos binnenvaartschip onderweg naar Moerdijk.