Logistiek Park Moerdijk

Havenbedrijf Moerdijk ontwikkelt samen met LPM Holding het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Deze uitbreiding van haven- en industrieterrein Moerdijk komt in de oksel van knooppunt Klaverpolder (A16/A17). Het Logistiek Park wordt duurzaam ontwikkeld en zorgvuldig in het landschap ingepast. De aanleg gaat in fasen tot 2030.

Waardetoevoeging


Op het Logistiek Park Moerdijk kiest het havenbedrijf voor logistieke bedrijven die gericht zijn op business-to-business en waardetoevoeging. Er komen kavels voor bedrijven van minimaal 5 hectare. In totaal telt het Logistiek Park Moerdijk in de toekomst 200 hectare, waarvan ruim 140 hectare is bedoeld voor bedrijven. Dit wordt in fasen gerealiseerd, over een periode van acht tot negen jaar. De eerste afnemer is al bekend: de bekende logistieke dienstverlener DSV ontwikkelt hier meer dan 200.000 M2 hoogwaardige opslag en distributie, op een perceel van in totaal ruim 34 hectare. 


Ideale verkeersontsluiting


Het Logistiek Park Moerdijk is ontsloten via de weg, het spoor en het water, en heeft hierdoor een ideale ligging. Dankzij directe aansluitingen voor auto- en vrachtverkeer voor zowel de A16 als de A17 en een directe vrachtwagenverbinding tussen het haventerrein en het LPM via de zogeheten interne baan, minimaliseren we sluipverkeer en verkeersoverlast in de omgeving. Uiteraard schenken we ook veel aandacht aan verkeersveiligheid. De aanleg van het LPM biedt een aantal kansen om het fietsnetwerk in het gebied te versterken. Zo komt er een fietsbrug over de A16, die aantakt op de historische en bomenrijke Lapdijk. Ook ontstaat er zo een aantrekkelijke fietsroute door het buitengebied naar Zevenbergen.


Landschappelijke inpassing


Het LPM wordt duurzaam ontwikkeld en zorgvuldig in het landschap ingepast. Zo komen er robuuste groene randen en een ecologische zone langs de Lapdijk. Op een aantal plekken is bomenkap onvermijdelijk. Deze bomen worden gecompenseerd in het nieuwe groengebied Appelzak-Zuid in Moerdijk, dat het havenbedrijf in participatie met omwonenden aanlegt.

 

Natuur- en recreëergebied Appelzak-Zuid

Als compensatie voor de ontwikkeling van LPM is het havenbedrijf verplicht om de daarvoor verwijderde bomen elders terug te planten. Dit gebeurt in het gebied ten zuiden van de Appelzak: het wordt natuur- en recreëergebied. Het havenbedrijf liet bewoners van de kern Moerdijk de inrichting bepalen om de functie van groene buffer te versterken. De ontwerpplannen zijn gereed, zie concept ontwerptekening. Het is de bedoeling om het plan in 2021 uit te voeren. De gemeente is nog in overleg met bewoners over de aansluiting met De Onrust Moerdijk.

Lees meer

Communicatie: nieuwsbrief & contact


We begrijpen goed dat deze ontwikkeling impact heeft op de omgeving. Daarover gaan we graag het gesprek aan in de diverse Dorpstafels en de Omgevingstafel Moerdijk. Ook brengen we regelmatig een digitale nieuwsbrief uit, specifiek over het Logistiek Park. Op deze pagina kunt u zich op deze nieuwsbrief abonneren. Uiteraard verstrekken we uw mailadres niet aan derden en in elke nieuwsbrief krijgt u gelegenheid om u weer uit te schrijven.

Schrijf u HIER in voor de nieuwsbrief over het Logistiek Park Moerdijk

  • Man
  • Vrouw
  • Inwoner van de gemeente Moerdijk
  • Medewerker/vertegenwoordiger van een bedrijf of instelling
  • Anders

Ander nieuws Port of Moerdijk

Wilt u daarnaast op de hoogte blijven van ander nieuws over het haven- en industrieterrein Moerdijk, dan kunt u zich hier ook aanmelden voor PortNews: de algemene nieuwsbrief van Port of Moerdijk.

Vragen over ruimtelijke ordening?
Voor vragen over de ruimtelijke ontwikkeling van LPM neemt u contact op met Gert Slager.

Interesse in vestiging?
Voor vragen over commercie en vestiging neemt u contact op met Annette van Ketel
 

Lees meer

Gebiedsinventarisatie


De ontwikkeling van het plangebied Logistiek Park Moerdijk is zorgvuldig voorbereid. Zo is aandacht geweest voor de historische betekenis van het gebied, voor de ruimtelijke structuren en economische impact, maar ook voor het milieu, de natuur en de sociaal maatschappelijke omstandigheden. Om een impressie te krijgen, kunt u via onderstaande link toegang krijgen tot de gebiedsinventarisatie.

Bent u benieuwd naar de Gebiedsinventarisatie voor het Logistiek Park Moerdijk? Bekijk het rapport hier.

Lees meer

Duurzaamheid en BREEAM certificering


LPM dient een duurzaam en hoogwaardig karakter te krijgen. In het Publiek Programma van Eisen zijn de ambities omschreven met betrekking tot energiegebruik, de kwaliteit van het water, de waterbalans, het behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden en wordt gestreefd naar multifunctioneel ruimtegebruik. Daarnaast loopt er een aanvraag voor het behalen van van een BREEAM-NL Gebied certificaat niveau Good. Dit is een internationaal erkend keurmerk. Het gaat in op verschillende actuele thema’s zoals hittestress en klimaatadaptatie, maar ook op het verbeteren van de gezondheid door aandacht voor de lokale luchtkwaliteit en sociale cohesie. 

Certificering BREEAM gebiedsontwikkeling
Een BREEAM-NL Gebied certificaat is een internationaal erkend keurmerk waarmee een gebiedsontwikkeling op duurzaamheid wordt beoordeeld. Het duurzaamheidskeurmerk gaat in op verschillende actuele thema’s zoals hittestress en klimaatadaptatie, maar ook op het verbeteren van de gezondheid door aandacht voor de lokale luchtkwaliteit en sociale cohesie. Daarmee levert BREEAM een bijdrage aan een balans tussen People Planet Profit. In oktober 2021 is de aanvraag ingediend voor het behalen van het niveau Good, wat is vastgelegd in het Provinciaal Inpassingsplan. Maar het havenbedrijf legt de lat hoger. Er wordt verder gewerkt aan het behalen van het niveau Very Good. De verwachting is dat de aanvraag voor deze certificering in het voorjaar van 2022 gehaald kan worden.

Duurzame keuzes
LPM dient een duurzaam en hoogwaardig karakter te krijgen. In het Publiek Programma van Eisen zijn de ambities omschreven met betrekking tot energiegebruik, de kwaliteit van het water, de waterbalans, het behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden en wordt gestreefd naar multifunctioneel ruimtegebruik. Dit betekent dat duurzaamheid in alle afwegingen en besluiten wordt meegenomen. Wat betekent dat voor het ontwerp?

Het ontwerpproces is in volle gang. Wekelijks vinden besprekingen plaats, worden zaken onderzocht en worden grote en kleine beslissingen genomen.

Duurzaam ruimtegebruik
Voor LPM is zorgvuldig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt in het ruimtelijk ontwerp van Marco Vermeulen uit 2011. De gedachte daarbij is dat een optimaal ruimtegebruik op deze locatie de behoefte aan nieuwe logistieke terreinen in de toekomst zo laag mogelijk houdt. Door grootschalige ontwikkeleenheden ontstaat veel flexibiliteit bij de verkaveling. Hierdoor wordt zorgvuldig omgegaan met het beschikbare grondoppervlak is wordt zoveel mogelijk opslagcapaciteit gerealiseerd. Door uit te gaan van een gebouwhoogte van 11 meter wordt ingespeeld op toekomstige technieken om producten binnen de loodsen te distribueren.

Duurzame ontwerpkeuzes

  • Waterneutraal: het hemelwater wordt binnen het gebied verwerkt.
  • Het gebied wordt zodanig ingericht dat het zeer waterrobuust is. Hiervoor is het ontwerp met behulp van een rekenmodel getoetst en is gerekend met de meest extreme bui regen van 150 mm per uur.
  • Voor de interne baan wordt momenteel onderzocht wat er voor nodig is om autonoom vrachtverkeer in de toekomst mogelijk te maken.
  • Bestaande wegen en civieltechnische kunstwerken worden optimaal hergebruikt. Uit het ontwerp blijkt dat 55% van de bestaande werken, eventueel na aanpassing, behouden blijven.

Duurzaamheid ten aanzien van de omgeving
De lijnvormige groenstructuur van de Lapdijk wordt door middel van extra bomenrijen versterkt. De aantasting van de ecologische hoofdstructuur wordt gecompenseerd
in het gebied ten zuiden van de Appelzak dat door het havenbedrijf hiervoor is aangekocht. In de lijnvormige groenstructuren langs de randen en de ecologische zone binnen LPM kunnen volwaardige biotopen voor tal van soorten worden gecreëerd, om (nieuwe) natuurwaarden te creëren. Daarnaast zijn de groene entrees een aanvulling op het ecologisch systeem.

Ten aanzien van de kwaliteit van de bodem is vastgelegd dat uitsluitend schone grond gebruikt mag worden. Alle grond die wordt toegevoegd aan het gebied heeft kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde.

Duurzaamheid in de uitvoeringfase
Op dit moment is aannemer FL Reyrink bezig met het bouwrijp maken van Fase 1. Hiervoor is een grondstromenplan gemaakt om de grond binnen het plangebied
zo efficiënt mogelijk te vervoeren met een zo klein mogelijke milieubelasting. Daarnaast worden de diverse afvalstromen gescheiden afgevoerd Voor de realisatie van de openbare ruimte binnen het plangebied is de ambitie ten minste 60% van de materialen te hergebruiken. Daarnaast wordt 79% van het materiaalgebruik circulair.

Duurzaamheid in de beheerfase
Reeds nu wordt gezorgd dat LPM na realisatie duurzaam beheerd wordt. Eisen worden bij iedere stap al geformuleerd en verzameld in een speciaal programma.
Deze vormen mede de basis voor de technische- en niet-technische beheerplannen die na de oplevering van het gebied gemaakt worden. Zo is vastgelegd dat tijdens het beheer van het gebied ook minstens 60% van de materialen hergebruikt moet worden en dat ten minste 40% van de nieuw toe te passen materialen circulair zijn. Ook wordt momenteel een app ontwikkeld waardoor het afval binnen het hele havenbedrijf, dus ook LPM, intern wordt verwerkt. Wat afval is voor het ene bedrijf, kan als grondstof gebruikt worden voor het andere bedrijf.   

Lees meer

Planning


In september 2020 gaf de Raad van State groen licht voor de aanleg. Momenteel maken we de grond bouwrijp. Naar verwachting starten de eerste bedrijven in 2022 met bouwen. De aanleg van het LPM verloopt in fases tot 2030.


Andere ontwikkelingen


Rond de locatie van het Logistiek Park Moerdijk spelen ook ontwikkelingen op initiatief van andere partijen dan het havenbedrijf, zoals de gemeente. Hieronder helpen we u waar mogelijk op weg naar de juiste informatie. 

Klik hier om te zien welke plannen of voornemens niet geïnitieerd zijn door het havenbedrijf.