Omgeving

Vitaliteitsregeling Havenbedrijf Moerdijk


Het Havenbedrijf Moerdijk wil graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit en vitaliteit van de lokale en regionale samenleving. Daarom is de Havenbedrijf Moerdijk Vitaliteitsregeling in het leven geroepen. Ieder jaar is er met een maximum van € 150.000,- een percentage van het resultaat van het havenbedrijf beschikbaar voor projecten uit West-Brabant en de gemeente Moerdijk in het algemeen en de kernen aangrenzend aan het haven- en industriegebied in het bijzonder. De projecten mogen geen winstoogmerk hebben en voldoen aan een aantal criteria om voor een bijdrage uit de Vitaliteitsregeling in aanmerking te komen.

Heeft u een project, waarmee u een bijdrage levert aan educatie, cultuur, natuur of sociale cohesie en voldoet uw project aan de onderstaande criteria? Dan komt uw project wellicht in aanmerking voor een bijdrage.

Criteria

 • De aanvrager moet een organisatie zijn of een organisatie vertegenwoordigen zonder commerciële doelstelling, met andere woorden: een organisatie of instelling zonder winstoogmerk.
 • De aanvrager moet een lokale of regionale organisatie zijn of vertegenwoordigen. 
 • Er moet sprake zijn van een professioneel project of evenement met duidelijk begin- en eindpunt. Er worden geen structurele bijdragen in de reguliere exploitatie verstrekt.
 • Er moet sprake zijn van een initiatief dat gericht is op de versterking van het maatschappelijke of culturele leven in de lokale en regionale gemeenschap. 
 • Het initiatief heeft een openbaar karakter, toegankelijk en zichtbaar voor iedereen. Dat betekent dat reguliere verenigingsactiviteiten die alleen voor leden zijn niet binnen de regeling vallen.
 • Het doel/project heeft een breed draagvlak en wordt ook ondersteund door andere fondsen, instanties,  instellingen. 
 • De bijdrage van het Havenbedrijf Moerdijk is mede-ondersteunend. Dit betekent dat een initiatief niet uitsluitend mag afhangen van de bijdrage van de Vitaliteitsregeling. De maximale bijdrage vanuit de regeling van het havenbedrijf is € 25.000. 
 • Het initiatief moet binnen 1 tot maximaal 2 jaar uitgevoerd worden. Initiatieven die nog in de ideeënfase zitten, vallen buiten de regeling. Er worden geen aanvragen in behandeling genomen voor projecten die al uitgevoerd zijn. 
 • Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig initiatief is geen maatstaf voor een volgende aanvraag.
 • De gewenste bijdrage moet passen binnen de beschikbare middelen van de Vitaliteitsregeling.
 • Een tegenprestatie is verplicht. De vorm van de tegenprestatie wordt te allen tijde in samenspraak met het havenbedrijf bepaald. 
 • Het recht op een bijdrage vervalt in het geval van faillissement, surseance of het staken van activiteiten van de aanvrager.

De Vitaliteitsregeling ondersteunt geen:

 • Initiatieven die in strijd zijn met de Havenstrategie Moerdijk 2030 en de doelstellingen van het Havenbedrijf Moerdijk.
 • Initiatieven afkomstig van maatschappelijk discutabele organisaties of initiatieven die conflictgevoelige onderwerp betreffen.
 • Initiatieven die milieubelastend en/of onveilig zijn.
 • Verzoeken van instellingen/verenigingen voor initiatieven zoals nieuw- of verbouw, voor initiatieven die zich uitsluitend beperken tot de directe gebruikers van die vereniging of initiatieven die in aanmerking komen voor een reguliere subsidie van de gemeente.
 • Studieprojecten en –reizen;
 • Individuele sponsoracties.
 • Politieke en godsdienstige activiteiten.
 • Fondswervingsacties. 

Voldoet uw initiatief aan deze criteria? Download dan hieronder het aanvraagformulier, vul deze in en stuur het naar ons op.