Ondernemen

Vergunningen en verordeningen


Vraag uw vergunningen centraal aan via het Omgevingsloket. Ontheffing voor ongekentekende voertuigen regelt u via de gemeente Moerdijk.

Op het industrie- en haventerrein Moerdijk is o.a. de Haven- en terreinverordening van toepassing. Deze verordening is de grondslag voor orde en veiligheid op het haven- en industrieterrein Moerdijk en de daartoe behorende oevers, grond- en kunstwerken, wegen, beplantingen, gebouwen etc. De verordening bevat bepalingen omtrent ligplaatsen, milieuhinder, schadevaringen, het uitvoeren van werken in het havengebied, het vervoeren van gevaarlijke stoffen, straf en slotbepalingen.

Ontheffing voor ongekentekende voertuigen (MBBS)

Volgens het Reglement voertuigen (Rv) moeten ongekentekende voertuigen (MMBS-en) voldoen aan de volgende afmetingen:

- Lengte: 12 meter;
- Breedte: 2.60 meter;
- Hoogte: 4 meter.

Voor het gebruik van ongekentekende voertuigen binnen de grenzen van het haven- en industrieterrein Moerdijk die afwijkend zijn qua lengte, breedte en of hoogte kunt u een ontheffing aanvragen bij de gemeente Moerdijk (martijn.van.galen@moerdijk.nl).  

Twee typen ontheffingen

We onderscheiden twee typen ontheffingen:

Ontheffing type A

Voor deze ontheffing komen MBBS-en en/of samenstellen van voertuigen en hierdoor meegevoerde lading of laadstructuur in aanmerking, indien:

a. het voertuig niet hoger is dan 4,5 meter;
b. het voertuig niet breder is dan 3,5 meter bij ondeelbare lading;
c. het voertuig niet breder is dan 3 meter bij deelbare lading (bijvoorbeeld petcokes);
d. het gewicht van het voertuig plus lading niet hoger is dan 50.000 kg.

Ontheffing type B

Voor MBBS-en die niet onder type A vallen, kan incidenteel ontheffing worden verleend voor een Exceptioneel Transport, indien dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. 

Ontheffing aanvragen

U kunt uw aanvraag voor een ontheffing schriftelijk of per e-mail indienen bij Martijn van Galen van de gemeente Moerdijk (martijn.van.galen@moerdijk.nl). Bij uw aanvraag geeft u aan: 

  1. voor welke route u ontheffing aanvraagt. U ontvangt een overzichtskaart bij uw verzoek, waarop u de route aangeeft. Het Havenbedrijf Moerdijk beoordeelt deze route;

  2. de reden waarom de ontheffing nodig is;

  3. het voertuigidentificatienummer (VIN) van het voertuig en de afmetingen (hoogte, breedte, massa van het transport);

  4. de periode waarvoor u de ontheffing aanvraagt.

Type A ontheffingen worden voor een langere periode afgegeven, bijvoorbeeld voor een jaar.

Voor type B ontheffingen gelden aanvullende eisen. Naast de route stelt de gemeente ook eisen aan de tijdstippen van het transport en gelden eisen omtrent transportbegeleiding (verkeersregelaars, noodzakelijke wegafzettingen, etc.). De ontheffingen worden voor een korte periode (dag/week) afgegeven.