Omgeving

Duurzaamheid


* Update juni 2023 * 
Het Logistiek Park wordt zeer duurzaam. Denk aan energiegebruik, de kwaliteit van het water, multifunctioneel ruimtegebruik etc. Om dit in beeld te brengen doen we een aanvraag voor een BREEAM-NL Gebied certificaat. Dit is een internationaal erkend keurmerk. Het gaat in op verschillende actuele thema’s zoals hittestress en klimaatadaptatie, maar ook op het verbeteren van de gezondheid door aandacht voor de lokale luchtkwaliteit en sociale cohesie. Meer informatie bij LEES MEER hieronder. 

Daarnaast is bij de voorbereiding veel aandacht geweest voor de historische betekenis van het gebied, voor de economische impact, sociaal maatschappelijke omstandigheden - kortom een uitgebreide Gebiedsinventarisatie.

Certificering BREEAM gebiedsontwikkeling
Een BREEAM-NL Gebied certificaat is een internationaal erkend keurmerk waarmee een gebiedsontwikkeling op duurzaamheid wordt beoordeeld. Het duurzaamheidskeurmerk gaat in op verschillende actuele thema’s zoals hittestress en klimaatadaptatie, maar ook op het verbeteren van de gezondheid door aandacht voor de lokale luchtkwaliteit en sociale cohesie. Daarmee levert BREEAM een bijdrage aan een balans tussen People Planet Profit. In oktober 2021 is de aanvraag ingediend voor het behalen van het niveau Good, wat is vastgelegd in het Provinciaal Inpassingsplan. Dit certificaat hebben we inmiddels behaald. Maar het havenbedrijf wil de lat hoger leggen. Daarom wordt er nu verder gewerkt aan het behalen van het niveau Very Good. De verwachting is dat de aanvraag voor deze certificering in het najaar van 2023 gedaan kan worden.

Duurzame keuzes
LPM dient een duurzaam en hoogwaardig karakter te krijgen. In het Publiek Programma van Eisen zijn de ambities omschreven met betrekking tot energiegebruik, de kwaliteit van het water, de waterbalans, het behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden en wordt gestreefd naar multifunctioneel ruimtegebruik. Dit betekent dat duurzaamheid in alle afwegingen en besluiten wordt meegenomen. Zo zijn alle gebouwen gasloos uitgevoerd en wordt de grond die vrij is gekomen in het gebied verwerkt in de rest van het plangebied

Duurzaam ruimtegebruik
Voor LPM is zorgvuldig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt in het ruimtelijk ontwerp van Marco Vermeulen uit 2011. De gedachte daarbij is dat een optimaal ruimtegebruik op deze locatie de behoefte aan nieuwe logistieke terreinen in de toekomst zo laag mogelijk houdt. Door grootschalige ontwikkeleenheden ontstaat veel flexibiliteit bij de verkaveling. Hierdoor wordt zorgvuldig omgegaan met het beschikbare grondoppervlak is wordt zoveel mogelijk opslagcapaciteit gerealiseerd. Door uit te gaan van een gebouwhoogte van 11 meter wordt ingespeeld op toekomstige technieken om producten binnen de loodsen te distribueren.

Duurzame ontwerpkeuzes

  • Waterneutraal: het hemelwater wordt binnen het gebied verwerkt.
  • Het gebied wordt zodanig ingericht dat het zeer waterrobuust is. Hiervoor is het ontwerp met behulp van een rekenmodel getoetst en is gerekend met de meest extreme bui regen van 150 mm per uur.
  • Voor de interne baan wordt momenteel onderzocht wat er voor nodig is om autonoom vrachtverkeer in de toekomst mogelijk te maken.
  • Bestaande wegen en civieltechnische kunstwerken worden optimaal hergebruikt. Uit het ontwerp blijkt dat 55% van de bestaande werken, eventueel na aanpassing, behouden blijven.

Duurzaamheid ten aanzien van de omgeving
De lijnvormige groenstructuur van de Lapdijk wordt door middel van extra bomenrijen versterkt. De aantasting van de ecologische hoofdstructuur wordt gecompenseerd in het gebied ten zuiden van de Appelzak dat door het havenbedrijf hiervoor is aangekocht. In de lijnvormige groenstructuren langs de randen en de ecologische zone binnen LPM kunnen volwaardige biotopen voor tal van soorten worden gecreëerd, om (nieuwe) natuurwaarden te creëren. Daarnaast zijn de groene entrees een aanvulling op het ecologisch systeem.

Ten aanzien van de kwaliteit van de bodem is vastgelegd dat uitsluitend schone grond gebruikt mag worden. Alle grond die wordt toegevoegd aan het gebied heeft kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde.

Duurzaamheid in de uitvoeringfase
Op dit moment is aannemer FL Reyrink bezig met het bouwrijp maken van Fase 1. Hiervoor is een grondstromenplan gemaakt om de grond binnen het plangebied zo efficiënt mogelijk te vervoeren met een zo klein mogelijke milieubelasting. Daarnaast worden de diverse afvalstromen gescheiden afgevoerd Voor de realisatie van de openbare ruimte binnen het plangebied is de ambitie ten minste 60% van de materialen te hergebruiken. Daarnaast wordt 79% van het materiaalgebruik circulair.

Duurzaamheid in de beheerfase
Reeds nu wordt gezorgd dat LPM na realisatie duurzaam beheerd wordt. Eisen worden bij iedere stap al geformuleerd en verzameld in een speciaal programma. Deze vormen mede de basis voor de technische- en niet-technische beheerplannen die na de oplevering van het gebied gemaakt worden. Zo is vastgelegd dat tijdens het beheer van het gebied ook minstens 60% van de materialen hergebruikt moet worden en dat ten minste 40% van de nieuw toe te passen materialen circulair zijn. Ook wordt momenteel een app ontwikkeld waardoor het afval binnen het hele havenbedrijf, dus ook LPM, intern wordt verwerkt. Wat afval is voor het ene bedrijf, kan als grondstof gebruikt worden voor het andere bedrijf.   

Vragen en/of opmerkingen
Voor vragen en/of opmerkingen over de duurzaamheidsambities voor het Logistiek Park Moerdijk kunt u contact opnemen met de heer Gert Slager, programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling en Gebiedsontwikkeling, verantwoordelijk voor de duurzaamheidsambities op het LPM. Hij is te bereiken op g.slager@portofmoerdijk.nl.