Leefbaarheid

Hoe behouden we en versterken we de leefbaarheid van het haven- en industrieterrein Moerdijk en zijn omgeving? Dat doen we door actief het gesprek aan te gaan met onze omgeving. Door informatie te delen over activiteiten op en om het terrein. En door in concrete projecten samen te werken aan verbetering.

 

Omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk

Goede buren


Het Havenbedrijf Moerdijk werkt aan een goede relatie met haar buren. Regelmatig voeren omwonenden, bedrijven, gemeenten en het havenbedrijf overleg over de activiteiten op het haven- en industrieterrein. Op de agenda van deze Omgevingstafel staan onderwerpen als het terugdringen van overlast en inzicht in projecten, kansen en problemen die horen bij het leven nabij een industrieterrein.

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de Omgevingstafel, info@omgevingstafel-moerdijk.nl. Kijk ook op www.omgevingstafelmoerdijk.nl of volg de Omgevingstafel op Facebook: http://www.facebook.com/omgevingstafelmoerdijk

 

 

 

Lees meer

Vitaliteitsregeling


Als goede buur leveren we graag een bijdrage aan de kwaliteit en vitaliteit van onze omgeving. Via de Vitaliteitsregeling van Havenbedrijf Moerdijk wordt daarom ieder jaar een percentage van het resultaat van het havenbedrijf beschikbaar gesteld voor projecten uit de stads- en dorpskernen van de gemeente Moerdijk en nabij het haven- en industrieterrein gelegen Strijen, Strijensas en Lage Zwaluwe. Jaarlijks is er maximaal € 150.000,- beschikbaar om te verdelen over verschillende projecten.

Organisaties kunnen een bijdrage uit de Vitaliteitsregeling aanvragen tot maximaal € 25.000 per project, als zij voldoen aan de criteria. De aanvraag moet minimaal twee maanden voor de uitvoering van het project zijn ingediend. Projecten leveren een bijdragen aan educatie, cultuur, natuur of sociale/maatschappelijke cohesie en hebben geen winstoogmerk.

De Vitaliteitsregeling is niet bedoeld voor structurele bijdragen, of projecten die geen andere ondersteuning ontvangen en volledig afhankelijk zijn van de Vitaliteitsregeling.

Aanvragen worden beoordeeld door de Vitaliteitscommissie van het havenbedrijf. Als tegenprestatie voor gehonoreerde aanvragen wordt gevraagd om de ondersteuning door Port of Moerdijk zichtbaar te maken via een logovermelding en/of in de communicatie over het project.

Check alle criteria via de download en vul het aanvraagformulier in. Het formulier is digitaal invulbaar, maar u kunt het ook printen en inscannen of per post versturen.

Mail het ingevulde formulier met eventuele aanvullende documentatie naar portoffice@portofmoerdijk.nl, of stuur het naar Havenbedrijf Moerdijk o.v.v. Vitaliteitsregeling, postbus 17, 4789AA Moerdijk.

U ontvangt binnen twee maanden bericht of uw project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de Vitaliteitsregeling van Havenbedrijf Moerdijk.

Lees meer

Slim monitoren

Milieu Monitoringrapport


Al vanaf 2000 presenteren diverse instanties en de meest milieubelastende bedrijven op Moerdijk gezamenlijk jaarlijks de Milieumonitor. Hierin worden activiteiten op de aspecten energie, lucht, water, afval, geluid, hinder en natuur vergeleken met die van voorgaande jaren.

Zo wordt inzichtelijk welke invloed de bedrijfsactiviteiten rondom het haven- en industrieterrein hebben op de werk- en leefomgeving en worden en trends en ontwikkelingen zichtbaar. De milieumonitor laat zien wat de resultaten zijn van de uitgevoerde duurzaamheidsprojecten en welke kansen er nog liggen.


MoerdijkMeerMogelijk

Economie en leefomgeving hand in hand


MoerdijkMeerMogelijk bestaat uit negen plannen die samen kansen bieden voor de economie en de leefomgeving. In juli 2009 tekenden gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Rijk een bestuursovereenkomst om deze plannen te kunnen realiseren. Kijk voor meer informatie op de website.


E-Noses

Snuffelpalen monitoren luchtkwaliteit


Een kleine dertig ‘snuffelpalen’ op het haventerrein houden de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten. De e-noses zijn uitgerust met sensoren die 24 uur per dag de aanwezigheid van verschillende stoffen in de lucht detecteren. Veranderingen in de luchtkwaliteit geven ze door aan de milieuklachtencentrale en aan andere stations die zijn aangesloten op het netwerk. De e-noses zijn een effectief hulpmiddel bij onderzoek van geurklachten en als early-warningsysteem bij veranderingen in de luchtsamenstelling.

De e-noses zijn een samenwerkingsproject van Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, de gemeenten Moerdijk en Hoeksche Waard, de provincie, het Havenbedrijf Moerdijk, Shell en ATM. Inmiddels nemen x bedrijven deel aan dit project, waardoor op het terrein een net van e-noses is ontstaan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant (OMWB):

Corné van Gils, Projectleider bij de OMWB, C.vanGils@omwb.nl
Kees Simons, klachtendienst OMWB en operationele toepassing, k.simons@omwb.nl

 

Lees meer

Geluid


Geluidbelasting heeft volop de aandacht. Als de haven in de toekomst groeit, mag deze niet boven een bepaalde waarde toenemen.. Daarom loopt er een onderzoek naar het verhandelen van geluidsrechten. Het ene bedrijf verkoopt dan bijvoorbeeld decibellen aan de buurman. Geluid maken krijgt een prijskaartje. Dat maakt bedrijven bewuster van hun geluidsproductie. Ook wordt de toepassing van de best beschikbare technieken in productieprocessen toegepast.


Melden


Ondanks alle maatregelen, kan het gebeuren dat u overlast van een van de bedrijven of schepen in de haven of op het industrieterrein ervaart. U kunt hiervoor een melding doen bij de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB). Telefoonnummer 013 - 206 05 00.