Leefbaarheid

Hoe behouden we en versterken we de leefbaarheid van het haven- en industrieterrein Moerdijk en zijn omgeving? Dat doen we door actief het gesprek aan te gaan met onze omgeving. Door informatie te delen over activiteiten op en om het terrein. En door in concrete projecten samen te werken aan verbetering.

 

Omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk

Goede buren


Het Havenbedrijf Moerdijk werkt aan een goede relatie met haar buren. Regelmatig voeren omwonenden, bedrijven, gemeenten en het havenbedrijf overleg over de activiteiten op het haven- en industrieterrein. Op de agenda van deze Omgevingstafel staan onderwerpen als het terugdringen van overlast en inzicht in projecten, kansen en problemen die horen bij het leven nabij een industrieterrein.

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de Omgevingstafel, omgevingstafelmoerdijk@gmail.com. Of volg de Omgevingstafel op Facebook: http://www.facebook.com/omgevingstafelmoerdijk


Vitaliteitsregeling Havenbedrijf Moerdijk


Het Havenbedrijf Moerdijk wil graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit en vitaliteit van de lokale en regionale samenleving. Daarom is de Havenbedrijf Moerdijk Vitaliteitsregeling in het leven geroepen. Ieder jaar wordt 5% van het resultaat van het Havenbedrijf Moerdijk (voor belasting) gestort in de Vitaliteitsregeling. Projecten uit West-Brabant in het algemeen en de gemeente Moerdijk in het bijzonder kunnen voor een bijdrage uit de Vitaliteitsregeling in aanmerking komen als ze voldoen aan de criteria.

Heeft u een project, waarmee u een bijdrage levert aan educatie, cultuur, natuur of sociale cohesie en voldoet uw project aan de criteria? Dan komt uw project wellicht in aanmerking voor een bijdrage.

Criteria:

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, moet uw project voldoen aan de volgende criteria:

 • De aanvrager moet een organisatie zijn of een organisatie vertegenwoordigen zonder commerciële doelstelling; 
 • De aanvrager moet een lokale of regionale organisatie zijn of vertegenwoordigen;
 • Er moet sprake zijn van een professioneel project of activiteit met duidelijk begin- en eindpunt. Er worden geen structurele bijdragen in de reguliere exploitatie verstrekt;
 • Terugkerende activiteiten en evenementen vallen buiten de regeling;
 • Er moet sprake zijn van een initiatief dat gericht is op de versterking van het maatschappelijke of culturele leven in de lokale en regionale gemeenschap of een initiatief dat tot doel heeft jongeren te interesseren voor techniek;
 • Het initiatief is gericht op een brede doelgroep.
 • Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project kan geen maatstaf zijn voor een volgende aanvraag;
 • Het initiatief mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp betreffen;
 • Het initiatief moet binnen 1 tot maximaal 2 jaar uitgevoerd worden. Initiatieven die nog in de ideeënfase zitten, vallen derhalve buiten de regeling;
 • De bijdrage van het Havenbedrijf Moerdijk Vitaliteitsregeling is medeondersteunend. Dit betekent dat een project niet uitsluitend mag afhangen van de bijdrage van de Vitaliteitsregeling. Uitzondering hierop zijn in overleg mogelijk, uitsluitend bij projecten die onlosmakelijk verbonden zijn met het haven- en industrieterrein Moerdijk;
 • Er worden geen aanvragen in behandeling genomen voor projecten die al uitgevoerd zijn;
 • Politieke en godsdienstige activiteiten worden niet gesteund;
 • Het recht op een bijdrage vervalt in het geval van faillissement, surseance of het staken van activiteiten van de aanvrager;
 • Fondswervingsacties komen niet in aanmerking voor een bijdrage;
 • De gewenste bijdrage moet passen binnen de beschikbare middelen van de Vitaliteitsregeling;
 • Een tegenprestatie is verplicht. De vorm van de tegenprestatie wordt te allen tijde in samenspraak met het Havenbedrijf Moerdijk bepaald.

 Voldoet uw initiatief aan deze criteria? Download dan hieronder het aanvraagformulier.

Lees meer

Slim monitoren

Milieu Monitoringrapport


Al vanaf 2000 presenteren diverse instanties en de meest milieuvervuilende bedrijven op Moerdijk gezamenlijk jaarlijks het Milieu Monitoringrapport. Hierin worden activiteiten op de aspecten energie, lucht, water, afval, geluid, hinder en natuur vergeleken met die van voorgaande jaren.

Zo wordt inzichtelijk welke invloed de bedrijfsactiviteiten rondom het haven- en industrieterrein hebben op de werk- en leefomgeving en worden en trends en ontwikkelingen zichtbaar. Het monitoringrapport laat zien wat de resultaten zijn van de uitgevoerde duurzaamheidsprojecten en welke kansen er nog liggen. Kijk voor meer informatie op de website van Duurzame Verbindingen Moerdijk.

Lees meer

Milieucertificering

EcoPorts- Port Environmental Review System


Sinds oktober 2005 beschikt het Havenschap Moerdijk over een EcoPorts PERS Certificate, de milieucertificering voor zeehavens. 

Het EcoPorts- Port Environmental Review System (PERS) is een Europees initiatief voor de milieucertificering van zeehavens die aangesloten zijn bij de European Sea Ports Organisation (ESPO). De methodiek van PERS is één van de instrumenten van de ESPO om aan te tonen dat de haven van Moerdijk voldoet aan diverse voorschriften voor duurzame ontwikkeling en milieubescherming.

Het PERS certificaat is geldig voor een periode van twee jaar. Daarna wordt de haven opnieuw beoordeeld op duurzaamheid en milieubescherming.

Lees meer

MoerdijkMeerMogelijk

Economie en leefomgeving hand in hand


MoerdijkMeerMogelijk bestaat uit negen plannen die samen kansen bieden voor de economie en de leefomgeving. In juli 2009 tekenden gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Rijk een bestuursovereenkomst om deze plannen te kunnen realiseren. Kijk voor meer informatie op de website.


E-Noses

Snuffelpalen monitoren luchtkwaliteit


Een kleine dertig ‘snuffelpalen’ op het haventerrein houden de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten. De e-noses zijn uitgerust met sensoren die 24 uur per dag de aanwezigheid van verschillende stoffen in de lucht detecteren. Veranderingen in de luchtkwaliteit geven ze door aan de milieuklachtencentrale en aan andere stations die zijn aangesloten op het netwerk. De e-noses zijn een effectief hulpmiddel bij onderzoek van geurklachten en als early-warningsysteem bij veranderingen in de luchtsamenstelling.

De e-noses zijn een samenwerkingsproject van Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, de gemeenten Moerdijk en Strijen, de provincie, Rijkswaterstaat, het havenschap, Shell en ATM.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant (OMWB):
Arian van Weerden, Projectleider bij de OMWB, a.vanweerden@omwb.nl
Theo Visser, Specialist lucht bij de OMWB, t.visser@omwb.nl
Kees Simons, klachtendienst OMWB en operationele toepassing, k.simons@omwb.nl

 

Lees meer

Geluid


Geluidsoverlast heeft volop de aandacht. Als de haven in de toekomst groeit, mag deze niet toenemen. Bij Klundert werkt het havenschap daarom met gemeente en Staatsbosbeheer aan een nieuwe inrichting van een groene buffer. Deze werkt geluidswerend én biedt nieuwe mogelijkheden voor recreatie. Ook loopt er een onderzoek naar het verhandelen van geluidsrechten. Het ene bedrijf verkoopt dan bijvoorbeeld decibellen aan de buurman. Geluid maken krijgt een prijskaartje. Dat maakt bedrijven bewuster van hun geluidsproductie.


Melden


Ondanks alle maatregelen, kan het gebeuren dat u overlast van een van de bedrijven of schepen in de haven of op het industrieterrein ervaart. U kunt hiervoor een melding doen bij de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB). Telefoonnummer 013 - 206 05 00.