Leefbaarheid

Hoe behouden we en versterken we de leefbaarheid van het haven- en industrieterrein Moerdijk en zijn omgeving? Dat doen we door actief het gesprek aan te gaan met onze omgeving. Door informatie te delen over activiteiten op en om het terrein. En door in concrete projecten samen te werken aan verbetering.

 

Omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk

Goede buren


Het Havenbedrijf Moerdijk werkt aan een goede relatie met haar buren. Regelmatig voeren omwonenden, bedrijven, gemeenten en het havenbedrijf overleg over de activiteiten op het haven- en industrieterrein. Op de agenda van deze Omgevingstafel staan onderwerpen als het terugdringen van overlast en inzicht in projecten, kansen en problemen die horen bij het leven nabij een industrieterrein.

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de Omgevingstafel, info@omgevingstafel-moerdijk.nl. Kijk ook op www.omgevingstafelmoerdijk.nl of volg de Omgevingstafel op Facebook: http://www.facebook.com/omgevingstafelmoerdijk

 

 

 

Lees meer

Vitaliteitsregeling Havenbedrijf Moerdijk


Het Havenbedrijf Moerdijk wil graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit en vitaliteit van de lokale en regionale samenleving. Daarom is de Havenbedrijf Moerdijk Vitaliteitsregeling in het leven geroepen. Ieder jaar wordt 5% van het resultaat van het Havenbedrijf Moerdijk (voor belasting) gestort in de Vitaliteitsregeling. Projecten uit West-Brabant en de gemeente Moerdijk in het algemeen en de kernen aangrenzend aan het haven- en industriegebied in het bijzonder kunnen voor een bijdrage uit de Vitaliteitsregeling in aanmerking komen als ze voldoen aan de criteria.

Heeft u een project, waarmee u een bijdrage levert aan educatie, cultuur, natuur of sociale cohesie en voldoet uw project aan de onderstaande criteria? Dan komt uw project wellicht in aanmerking voor een bijdrage.

Criteria

 • De aanvrager moet een organisatie zijn of een organisatie vertegenwoordigen zonder commerciële doelstelling, met andere woorden: een organisatie of instelling zonder winstoogmerk.
 • De aanvrager moet een lokale of regionale organisatie zijn of vertegenwoordigen. 
 • Er moet sprake zijn van een professioneel project of evenement met duidelijk begin- en eindpunt. Er worden geen structurele bijdragen in de reguliere exploitatie verstrekt.
 • Er moet sprake zijn van een initiatief dat gericht is op de versterking van het maatschappelijke of culturele leven in de lokale en regionale gemeenschap of een initiatief dat tot doel heeft jongeren te interesseren voor techniek. 
 • Het initiatief heeft een openbaar karakter, toegankelijk en zichtbaar voor iedereen. Dat betekent dat reguliere verenigingsactiviteiten die alleen voor leden zijn niet binnen de regeling vallen.
 • Het doel/project heeft een breed draagvlak – steun van andere fondsen, instanties, instellingen. 
 • Het initiatief moet binnen 1 tot maximaal 2 jaar uitgevoerd worden. Initiatieven die nog in de ideeënfase zitten, vallen derhalve buiten de regeling. Er worden geen aanvragen in behandeling genomen voor projecten die al uitgevoerd zijn. 
 • De bijdrage van het Havenbedrijf Moerdijk is medeondersteunend. Dit betekent dat een initiatief niet uitsluitend mag afhangen van de bijdrage van de Vitaliteitsregeling. De maximale bijdrage vanuit de regeling van het havenbedrijf is € 25.000. 
 • Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig initiatief kan geen maatstaf zijn voor een volgende aanvraag.
 • De gewenste bijdrage moet passen binnen de beschikbare middelen van de Vitaliteitsregeling.
 • Een tegenprestatie is verplicht. De vorm van de tegenprestatie wordt te allen tijde in samenspraak met het havenbedrijf bepaald. 
 • Het recht op een bijdrage vervalt in het geval van faillissement, surseance of het staken van activiteiten van de aanvrager.

De Vitaliteitsregeling ondersteunt geen:

 • initiatieven die in strijd zijn met de Havenstrategie Moerdijk 2030 en de doelstellingen van het Havenbedrijf Moerdijk.
 • initiatieven afkomstig van maatschappelijk discutabele organisaties of initiatieven die conflictgevoelige onderwerp betreffen.
 • Initiatieven die milieubelastend en/of onveilig zijn.
 • Verzoeken van instellingen/verenigingen voor initiatieven zoals nieuw- of verbouw, voor initiatieven die zich uitsluitend beperken tot de directe gebruikers van die vereniging of initiatieven die in aanmerking komen voor een reguliere subsidie van de gemeente.
 • studieprojecten en –reizen;
 • individuele sponsoracties.
 • Politieke en godsdienstige activiteiten.
 • Fondswervingsacties. 

Voldoet uw initiatief aan deze criteria? Download dan hieronder het aanvraagformulier, vul deze in en stuur het naar ons op.

Lees meer

Slim monitoren

Milieu Monitoringrapport


Al vanaf 2000 presenteren diverse instanties en de meest milieubelastende bedrijven op Moerdijk gezamenlijk jaarlijks de Milieumonitor. Hierin worden activiteiten op de aspecten energie, lucht, water, afval, geluid, hinder en natuur vergeleken met die van voorgaande jaren.

Zo wordt inzichtelijk welke invloed de bedrijfsactiviteiten rondom het haven- en industrieterrein hebben op de werk- en leefomgeving en worden en trends en ontwikkelingen zichtbaar. De milieumonitor laat zien wat de resultaten zijn van de uitgevoerde duurzaamheidsprojecten en welke kansen er nog liggen.


MoerdijkMeerMogelijk

Economie en leefomgeving hand in hand


MoerdijkMeerMogelijk bestaat uit negen plannen die samen kansen bieden voor de economie en de leefomgeving. In juli 2009 tekenden gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Rijk een bestuursovereenkomst om deze plannen te kunnen realiseren. Kijk voor meer informatie op de website.


E-Noses

Snuffelpalen monitoren luchtkwaliteit


Een kleine dertig ‘snuffelpalen’ op het haventerrein houden de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten. De e-noses zijn uitgerust met sensoren die 24 uur per dag de aanwezigheid van verschillende stoffen in de lucht detecteren. Veranderingen in de luchtkwaliteit geven ze door aan de milieuklachtencentrale en aan andere stations die zijn aangesloten op het netwerk. De e-noses zijn een effectief hulpmiddel bij onderzoek van geurklachten en als early-warningsysteem bij veranderingen in de luchtsamenstelling.

De e-noses zijn een samenwerkingsproject van Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, de gemeenten Moerdijk en Hoeksche Waard, de provincie, het Havenbedrijf Moerdijk, Shell en ATM. Inmiddels nemen x bedrijven deel aan dit project, waardoor op het terrein een net van e-noses is ontstaan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant (OMWB):

Corné van Gils, Projectleider bij de OMWB, C.vanGils@omwb.nl
Kees Simons, klachtendienst OMWB en operationele toepassing, k.simons@omwb.nl

 

Lees meer

Geluid


Geluidbelasting heeft volop de aandacht. Als de haven in de toekomst groeit, mag deze niet boven een bepaalde waarde toenemen.. Daarom loopt er een onderzoek naar het verhandelen van geluidsrechten. Het ene bedrijf verkoopt dan bijvoorbeeld decibellen aan de buurman. Geluid maken krijgt een prijskaartje. Dat maakt bedrijven bewuster van hun geluidsproductie. Ook wordt de toepassing van de best beschikbare technieken in productieprocessen toegepast.


Melden


Ondanks alle maatregelen, kan het gebeuren dat u overlast van een van de bedrijven of schepen in de haven of op het industrieterrein ervaart. U kunt hiervoor een melding doen bij de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB). Telefoonnummer 013 - 206 05 00.