Omgeving

Onderzoek naar windmolenpark


Nuon heeft een verzoek ingediend bij het Havenschap Moerdijk om het gebied langs de Westelijke Randweg te mogen onderzoeken als mogelijke locatie voor windturbines. In de Havenstrategie Moerdijk 2030 is de ambitie opgenomen om de energievoorziening op het haven- en industrieterrein Moerdijk verder te ontwikkelen om uiteindelijk tot een energieneutraal haven- en industrieterrein te komen. Het opwekken van duurzame energie door middel van wind maakt hier onderdeel van uit. Ook de gemeente Moerdijk stelt zich ten doel dat in 2030 30% van de totale energiebehoefte met windenergie moet worden opgewekt. Het plan van Nuon sluit uitstekend aan bij deze ambities.

Het plan van Nuon voorziet in de bouw van maximaal 8 windturbines met een ashoogte van 90 tot 130 meter en een tiphoogte van 140 tot 196 meter, afhankelijk van de windenergieopbrengst en de uiteindelijk te kiezen leverancier.

Proces

Op dit moment wordt gewerkt aan de opstelling van een milieueffectrapportage (MER). Het MER geeft inzicht in de aanwezige milieubelangen en –effecten.  Op basis hiervan kan een afgewogen keuze worden gemaakt over de plaatsing en uitvoerbaarheid van de windturbines. De concept MER zal worden gepresenteerd aan de omwonenden en de bedrijven op het haven- en industrieterrein.
Vervolgens zal de definitieve MER tezamen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.

Als alles volgens planning verloopt, kunnen de eerste windturbines in 2019 geplaatst worden.

Kijk voor meer informatie op http://www.moerdijk.nl/web/Ruimtelijkeplannen/Ruimtelijke-plannen-Bestemmingsplannen/Windpark-Industrieterrein-Moerdijk.html.