Omgeving

Invoering 'blauwe zone parkeren'


Na zorgvuldige voorbereiding gaat Port of Moerdijk over op 'blauwe zone parkeren' voor het gehele haven- en industrieterrein. Het is de bedoeling dat dit eind 2023 is ingevoerd én wordt gehandhaafd.

Na een succesvolle pilotfase in het ‘middengebied’ (Orionweg, Middenweg en Jupiterweg) waarbij alle betrokken stakeholders ons positieve ervaringen hebben teruggekoppeld over het reguleren van parkeren, wordt overgegaan op ‘blauwe zone parkeren’ op het gehele haven- en industrieterrein Moerdijk. De ‘blauwe zone’ houdt in dat er in het openbaar gebied alleen geparkeerd mag worden op de daarvoor aangewezen locaties die zijn voorzien van de ‘blauwe zone’-aanduiding (bebording en/of markering op de weg), waar dan een maximale parkeerduur geldt van twee uur. Dit betekent dat veel 'oneigenlijke' parkeerplekken gaan verdwijnen en de verkeersveiligheid wordt verhoogd.

In deze videopresentatie over de invoering van de blauwe zone wordt meer uitleg gegeven over de invoering van de blauwe zone en wat die precies betekent voor de verschillende deelgebieden van het haven- en industrieterrein.

Doel blauwe zone

Het aantal vervoersbewegingen is afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit zorgt voor extra parkeerdruk en heeft daarmee direct invloed op de verkeersveiligheid.
Met het instellen van een blauwe zone op het gehele terrein proberen wij de verkeersveiligheid te verbeteren en overlast te voorkomen. Bovendien kan adequater gehandhaafd worden. Het stimuleert verder dat de bedrijven het parkeren (inclusief laden/lossen, stallen, etc.) op eigen terrein laten plaatsvinden, een  verplichting op basis van de algemene voorwaarden van Port of Moerdijk.


Wat is een blauwe zone?

Voor het parkeren in een blauwe zone gelden de volgende regels:

  • Het is verboden in het openbare gebied te parkeren waar een blauwe zone van toepassing is, met uitzondering van parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven middels bebording of plaatsen die voorzien zijn van een blauwe markeringsstreep.
  • Op plaatsen die voorzien zijn van een blauwe streep of markering is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen toegestaan indien het motorvoertuig is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf.
  • Hierbij moet dit voertuig een parkeerschijf met de aankomsttijd achter de voorruit hebben leggen.
  • Bij het instellen mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane tijdsduur mag niet zijn verstreken.

Op basis van de ervaring van de huidige blauwe zone in het middengebied en vergelijkbare situaties in Nederland, wordt gekozen voor het instellen van een blauwe zone met een maximale parkeerduur van 2 uur.

Handhavingsarrangement

Handhaving op de Blauwe zone zal worden uitgevoerd door de BOA’s van de gemeente Moerdijk. Hiervoor heeft Port of Moerdijk met de gemeente Moerdijk een handhavingsarrangement opgesteld. Dit handhavingsarrangement is definitief van kracht vanaf februari 2023.

Planning invoering blauwe zone

De planning voor de invoering van de blauwe zone is op hooflijnen als volgt:

  • Communicatie betrokken partijen en bedrijven juli 2023
  • Presentatie juli 2023
  • Verkeersbesluiten doorlopen augustus - september 2023
  • 1 op 1 gesprekken / Bezwaargesprekken september 2023
  • Uitrollen blauwe zone (aanbrengen markering en bebording) najaar 2023
  • Opstart handhaving (incl. bijsturing / monitoring) eind 2023

Vragen over de blauwe zone op Port of Moerdijk?

Stuur voor vragen of opmerkingen onder vermelding van ‘Blauwe zone Port of Moerdijk’ een email naar de contactpersoon voor dit project, de heer Björn Bijlsma van Buiten-Ruimte via b.bijlsma@buiten-ruimte.nl.