Nieuws

03/02/2017

Realisatie Havenstrategie Moerdijk 2030 op koers


De uitvoering van de Havenstrategie voor het Haven- en Industrieterrein Moerdijk ligt op koers. De ambitie is dat Port of Moerdijk in 2030 hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta is. Waarbij people, planet en profit ofwel: omgeving, milieu en economie in balans zijn. In 2016 zijn op alle terreinen flinke stappen gezet. Gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant en Havenbedrijf Moerdijk staan hiervoor aan de lat.

People
Zo stemt bijvoorbeeld de Moerdijkregeling hoopvol. Door de garantieregeling verwelkomt dorp Moerdijk diverse nieuwe inwoners. In mei 2016 is het gebiedsplan voor het dorp afgerond. Dit is opgesteld samen met de inwoners en bevat de plannen voor het dorp tot 2025. Samen met de inwoners is inmiddels gestart met de uitvoering. De gemeente heeft stads- en dorpstafels ingericht als gesprekspartner namens een stadje of dorp, zo ook in dorp Moerdijk. De Open Dag van het haven- en industrieterrein (oktober 2016) trok meer dan 2000 bezoekers. Het Havenschap verhoogt de bijdrage aan de Vitaliteitsregeling, geïnitieerd door een motie vanuit de gemeenteraad van Moerdijk en ondersteund door Provinciale Staten. Bij de uitvoering van de regeling spelen de genoemde stads- en dorpstafels een rol. Op het gebied van gezondheidszorg monitort de gemeente, o.a. via de GGD, de gezondheid en gezondheidsbeleving van de inwoners in relatie tot het haven- en industriegebied.

Planet
Vanaf 1 januari 2016 functioneert een vast team voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor Moerdijk. Het e-Nose-netwerk, dat stoffen in de lucht detecteert en vastlegt, is uitgebreid en verbonden met de bestaande netwerken in Rotterdam/Hoeksche Waard. Vanuit Duurzame Verbindingen Moerdijk heeft het Waterschap Brabantse Delta de eerste stappen gezet naar een watermanagementplan dat ook op het haven- en industrieterrein betrekking heeft. Dat plan zal de basis worden voor het waterbeheer op het terrein. Ook in de complexere opgaven worden stappen gezet: zo wordt er samen met enkele grote bedrijven gewerkt aan een Energieprogramma. De businesscase voor één duurzame verbinding wordt uitgewerkt voor EnergywebXL. Voor de uitvoering heeft de provincie met Enexis een intentieverklaring tot samenwerking getekend. In 2017 wordt verder onderzocht welke meer ingrijpende stappen genomen moeten worden om de transities op het gebied van energie, duurzame chemie en circulaire economie verder te versnellen.

Profit
Ook wat betreft Profit zijn tastbare resultaten behaald. Het aantal shortseaverbindingen is sterk uitgebreid, de containeroverslag groeit, de uitgifte van gronden stijgt en de kavels voor logistiek op het bestaande terrein zijn volledig bezet. De omslag naar biobased chemie krijgt met de start van de proeftuin pyrolyse een impuls. Het havenbedrijf participeert in een landelijke topclusteractie gericht op de energietransitie en groene groei met behoud van verdienmogelijkheid. Er is vaart gezet achter de verbetering van de spoorverbindingen en het spoorgebruik is gegroeid met nieuwe lijnen. Daarnaast is het Havenschap Moerdijk per 1 januari 2017 omgevormd tot een NV, het Havenbedrijf Moerdijk.

Samenwerking
De uitvoering van de havenstrategie vereist samenwerking met tal van andere partijen Ook daarin zijn in 2016 stappen gezet. Met de belangrijkste partners is gesproken over de samenwerking om de uitvoering van de havenstrategie verder te borgen. In 2017 zullen hier concrete afspraken over worden gemaakt.


Vorige Volgende