Nieuws

22/02/2018

Provincie, gemeente en havenbedrijf willen ontwikkelingen rond energie, duurzame chemie en circulaire economie versnellen


In 2018 willen de provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en het Havenbedrijf Moerdijk de ontwikkelingen op het gebied van energie, duurzame chemie en circulaire economie op het haven- en industrieterrein Moerdijk versnellen. De partners besloten dat naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de Havenstrategie Moerdijk 2030. Hieruit blijkt dat de doelstelling om hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta te worden, in 2017 dichterbij is gebracht. De partners willen nu de complexere onderwerpen aanpakken.

Belangrijkste uitgangspunt in de Havenstrategie Moerdijk 2030 is de balans in people, planet en profit, ofwel omgeving, milieu en economie. Bij het monitoren van de voortgang wordt op deze thema’s gerapporteerd.

People
Op het gebied van People is overleg met de omgeving van het haven- en industrieterrein inmiddels goed georganiseerd. De Omgevingstafel, door het havenbedrijf en Shell samen opgezet, is van start gegaan: bedrijven, omwonenden en overheden delen nu met regelmaat informatie met elkaar. De Open Dag van het haven- en industriegebied in 2016 was druk bezocht en wordt in het najaar van 2018 herhaald. Ook de zogenaamde Moerdijkregeling is met de bewoners geëvalueerd en stemt tot tevredenheid.

Planet
Een aantal ambities die voor Planet gedefinieerd is, is complex in de uitwerking. In 2018 willen de partners onderzoeken hoe de transities op het gebied van energie, duurzame chemie en circulaire economie op korte termijn kunnen worden versneld. Op deze gebieden is afgelopen jaar al wel voortgang geboekt: samen met het bedrijfsleven is het Energieprogramma Moerdijk 2021 opgesteld. De businesscase voor een duurzame verbinding, een netwerk om restwarmte of CO2 te transporteren, wordt uitgewerkt in EnergywebXL. Voor de uitvoering heeft de provincie met Enexis een intentieverklaring tot samenwerking getekend.

Profit
Op Profit-gebied zijn wederom goede resultaten geboekt. Naast diverse nieuwe bedrijven en een substantiële groei van de zeevaart (+16%) en haar overslag (+14%), is ook het gebruik van het spoor verder gegroeid. Het onderzoek naar het versterken van het spoor is afgerond en aan de eerste aanbevelingen is gevolg gegeven; een tweede opstelspoor is inmiddels gereed en de beveiliging van spoorwegovergangen is in voorbereiding. Moerdijk is erkend als bovengemiddeld knooppunt in het landelijke MIRT-onderzoek Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost, naast Tilburg, Venlo en Sittard-Geleen. De gemeente heeft het ontwerp-bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk ter visie gelegd en dit is begin 2018 vastgesteld.

Bekijk de monitoringsrapportage over 2017.


Vorige Volgende