Nieuws

04/12/2014

Monitoringrapport 2013 maakt trends en ontwikkelingen inzichtelijk


Op woensdag 3 december reikte Jan Peters, voorzitter van de stuurgroep Duurzame Verbindingen Moerdijk, het jaarlijkse Monitoringrapport van het haven- en industrieterrein Moerdijk uit aan Aart-Jan Moerkerke, burgemeester van Strijen. Voor de vijftiende keer is in dit rapport de invloed van de bedrijfsactiviteiten rondom het haven- en industrieterrein op de werk- en leefomgeving in beeld gebracht. Ook zijn trends en ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt.

Het Monitoringrapport wordt onder meer benut om kansen voor duurzame ontwikkelingen te definiëren. De meeste kansen voor het haven- en industrieterrein Moerdijk liggen bij energiebesparing en het inzetten van duurzame energiebronnen. Een voorbeeld hiervan is de uitwisseling van warmte. Op zeven verschillende plekken werd in 2013 warmte of andere stromen uitgewisseld. Met deze uitwisselingen wordt 725.000 ton CO2 vermeden. Dit komt overeen met de CO2 hoeveelheid van bijna 200.000 huishoudens.

Klankbordgroep milieuklachten

Een ander onderdeel in het rapport is het aantal klachten. In 2013 zijn in totaal 416 klachten ingediend. Het is lastig om direct conclusies te verbinden aan deze cijfers. Het aantal klachten valt of staat immers met het aantal incidenten. Om deze milieuklachten verder te onderzoeken gaan bewoners, ondernemers en overheden met elkaar in gesprek in de nieuwe Klankbordgroep Milieuklachten. Gezamenlijk onderzoeken zij hoe het aantal milieuklachten kan worden verminderd. En hoe de communicatie over klachten nog beter kan. 

Lucht, hinder en gezondheid

93% van de klachten had betrekking op lucht. Het gaat dan met name om geuroverlast. Zowel overheden als bedrijven zetten zich nog steeds in om met name de overlast verder te verminderen. Zo is in 2013 een proefproject gestart met de plaatsing van 27 elektronische neuzen op strategische plekken. De ‘elektronische neuzen’ kunnen veranderingen in luchtsamenstelling signaleren en bij overschrijdingen een signaal afgeven. Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2015 een verbod op ontgassing van benzeen door schepen en vanaf 1 januari 2016 ook voor benzeenhoudende stoffen. De concentraties van stikstofdioxide en fijnstof liggen ruim beneden de wettelijke grenswaarden en zijn vergelijkbaar met andere delen van Nederland. De benzeenconcentraties blijven onder de gezondheidskundige norm van 5 µg/m3. Dat wil zeggen dat de risico’s lager zijn dan het risico dat verwaarloosbaar wordt geacht. 

Jaarlijkse monitoring

Havenschap Moerdijk, gemeente Moerdijk, Rijkswaterstaat, Brabantse Delta, Brabant Water, de provincie Noord-Brabant en het bedrijfsleven werken al sinds jaar en dag samen aan een duurzaam haven- en industrieterrein. Vanuit deze intentie is de stuurgroep Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM) ingesteld. In opdracht van DVM wordt jaarlijks het Monitoringrapport uitgebracht. Het rapport bevat een analyse van overlast en milieubelasting, de resultaten van lopende duurzaamheidsprojecten en een overzicht van nieuwe kansen. Ook vergelijkt het rapport de resultaten met die van voorgaande jaren.

Het doel van het rapport is onder andere om de verzamelde gegevens te delen met betrokken partijen. Ieder jaar wordt het rapport aan een andere betrokken partij uitgereikt. Dit jaar werd het rapport uitgereikt aan de burgemeester van Strijen, Aart-Jan Moerkerke. 

Bekijk het Monitoringrapport 2013.

 


Vorige Volgende