Nieuws

31/10/2018

Milieuprestaties van haven- en industrieterrein Moerdijk blijven gelijk, ondanks toename bedrijvigheid


2017 kenmerkte zich voor de haven van Moerdijk in allerlei opzichten door economische groei: groei in aantal bedrijven, groei in overslag en groei in werkgelegenheid. Ondanks die toename in bedrijvigheid zijn de meeste milieuprestaties gelijk gebleven. Dat blijkt uit de jaarlijkse Milieumonitor van het haven- en industrieterrein Moerdijk. De Milieumonitor geeft inzicht in de milieuprestaties van het haven- en industrieterrein Moerdijk en rapporteert over zeven thema’s: water, geluid, lucht, natuur, afval, energie en milieuklachten.

Enkele conclusies uit de monitor: een daling van 30% van de milieuklachten, een lichte verbetering van de luchtkwaliteit en een gelijkblijvende geluidbelasting. Het energie- en waterverbruik en afvalproductie stijgen, maar deze stijgingen zijn relatief: de waarden stijgen minder hard dan de economische groei. De resultaten van de monitor laten zien dat we goed op weg zijn. Ferdinand van den Oever, directeur van het Havenbedrijf Moerdijk: “ik ben verheugd over het feit dat we in lijn met onze Havenstrategie Moerdijk 2030 deze groei hebben kunnen realiseren met ten minste een gelijkblijvende milieudruk.”

Het volledige rapport is onderaan deze pagina te downloaden. U kunt ook de publieksversie bekijken, waarin de belangrijkste resultaten worden uitgelicht.

Hieronder een kort overzicht van de resultaten per thema.

Energie
In 2017 zijn het elektriciteitsverbruik en het aardgasgebruik toegenomen ten opzichte de afgelopen drie jaar. De afgelopen jaren was er sprake van een lagere productie bij twee grote bedrijven, en daardoor een daling van energieverbruik. In 2017 was de productie weer op het niveau van 2013 en daarom is het energieverbruik het beste te vergelijken met het jaar 2013. Het jaar 2017 laat min of meer dezelfde cijfers zien als 2013. Verder is er een toename te zien in het gebruik van restwarmte als duurzame energiebron.

Lucht De normen voor fijnstof, stikstofdioxide en benzeen zijn ook in 2017 niet overschreden op de luchtmeetstations in de woonkernen Moerdijk, Klundert, Zevenbergen en Strijensas. De luchtkwaliteit in de omgeving van het haven- en industrieterrein Moerdijk vertoont zelfs een lichte verbetering over de laatste jaren, terwijl de bedrijfsactiviteiten toenemen. De uitstoot van CO2 is in 2017 wel gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dit komt overeen met het landelijke beeld en is eveneens te relateren aan de toename in bedrijfsactiviteiten bij enkele grote bedrijven. Bij enkele andere bedrijven daalde de CO2-uitstoot juist.

Water
In 2017 hebben de bedrijven op het haven- en industrieterrein 1.209.448 m³ drinkwater verbruikt. Dit is een toename ten opzichte van vorig jaar en te verklaren door de toenemende bedrijfsactiviteiten. De bedrijven hebben bijna 6,4 miljoen m³ afvalwater afgevoerd via de riolering. Dit is ongeveer gelijk aan de afvoer in 2016.

Afval
In 2017 hebben de bedrijven in totaal ruim 2,3 miljoen ton aan afval afgevoerd. Dit is een toename van 12% ten opzichte van 2016. 72% van de afvalstromen werd hergebruikt of nuttig toegepast. In 2017 werd tevens meer afval verbrand en gestort dan in voorgaande jaren. Dit alles hangt ook weer samen met toename in productie door bedrijven in economisch gunstige omstandigheden.

Geluid
De geluidbelasting van het haven- en industrieterrein Moerdijk naar de omgeving bleef in 2017, net als voorgaande jaren binnen de grenzen van de geluidscontour van 50 dB(A). Daarnaast zijn in 2017 ter hoogte van Klundert geluidmetingen uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Deze metingen bevestigen dat de geluidbelasting binnen de grenzen van de geluidscontour blijft.

Natuur
In 2017 zijn 409 dier- en plantensoorten geregistreerd op het haven- en industrieterrein. Verder heeft het havenbedrijf 57 hectare aan tijdelijke natuur binnen het Industrial Park Moerdijk gerealiseerd om natuur hier voor een bepaalde periode de ruimte te geven om beter tot wasdom te kunnen komen.

Milieuklachten
In 2017 zijn 163 klachten gemeld die een relatie hadden met het haven- en industrieterrein Moerdijk. Dat is bijna 30% minder dan het jaar ervoor. De dalende trend die in 2015 is ingezet, zet nog steeds door. 93% van alle klachten in 2017 had betrekking op lucht/geur. Het aantal klachten over geluidsoverlast is afgenomen van 23 in 2016 naar 10 in 2017.


Vorige Volgende