Nieuws

21/12/2021

Milieumonitor 2020; milieu op haven- en industrieterrein opnieuw verbeterd


Het gebruik van fossiele brandstoffen is afgenomen, er is minder CO2 uitgestoot en er is minder drinkwater verbruikt. Dit zijn enkele resultaten uit de presentatie van de Milieumonitor Moerdijk 2020.

De milieubelasting van het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt continu gemeten. In totaal worden zeven thema’s gemonitord. Dit zijn: energie, lucht, water, afval, geluid, natuur en klachten. Nieuw in de Milieumonitor 2020 is het thema circulariteit. Via een digitale enquête is bij een selectie van bedrijven geïnventariseerd hoe bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk bezig zijn met het werken aan een circulaire economie.

De input voor de milieumonitor is grotendeels afkomstig van 19 grote bedrijven die jaarlijks een elektronisch milieuverslag (eMJV) moeten indienen. Ook gegevens van Brabant Water, het luchtmeetnet en overige partijen, zoals de omgevingsdienst worden meegenomen. De resultaten van de metingen en enquêtes worden jaarlijks vastgelegd in de Milieumonitor. Deze wordt opgesteld door een werkgroep met afgevaardigden van de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en het Havenbedrijf Moerdijk.

Milieumonitor 2020: resultaten

Milieumonitor 2020 laat op de thema’s energie, luchtkwaliteit en waterverbruik verbeteringen zien.

Annemiek Govaart, adviseur Milieu en Duurzaamheid bij Havenbedrijf Moerdijk en contactpersoon van de werkgroep is trots op het resultaat: “Sinds de jaarlijkse milieumeting plaatsvindt, lukt het iedere keer weer om voor nagenoeg alle thema’s voorgaande jaren te verbeteren.” De Milieumonitor laat ook zien waar het nóg beter kan. “Op het gebied van afval, geluid, en milieuklachten worden aandachtspunten aangestipt. Als havenbedrijf willen tot de top van Europa horen als het gaat om duurzaamheid. Dat klinkt mooi, maar dan moet je ook kritisch zijn en blijven verbeteren.”

Hieronder staan in het kort de belangrijkste conclusies. De volledige rapportage Milieumonitor 2020 is hier te vinden, de bijlages van het rapport hier.

De belangrijkste resultaten per thema:

– Energie: productie van duurzame elektriciteit blijft gelijk, het gebruik van fossiele brandstoffen is afgenomen In 2020 is minder gebruik gemaakt van de fossiele brandstoffen olie (-35%) en aardgas (-28%). De hoeveelheid door bedrijven zelfgeproduceerde duurzame elektriciteit bedroeg in 2020 meer dan een miljoen MWh en is daarmee ongeveer gelijk aan 2019.

– Lucht: luchtkwaliteit verbetert en CO-emissie blijft gelijk De uitstoot van CO2 door bedrijven is licht gedaald ten opzichte van 2019 (-2,6%). De normen voor fijnstof (PM10), stikstofdioxide (NO2) en Benzeen zijn wederom niet overschreden. De gemeten waarden op de meetstations zitten zelfs ver beneden de Europese normen.

– Water: afname van drinkwaterverbruik en afvalwater Het drinkwatergebruik is in 2020 afgenomen (-3%) ten opzichte van 2019. Het gebruik van industriewater is gelijk gebleven ten opzichte van 2019.

– Afval: toename van totaal geproduceerd afval In 2019 was nog een zeer grote daling van geproduceerd afval zichtbaar. In 2020 is er een toename te zien van 29%. Van de totale hoeveelheid afval is in 2020 iets meer dan 50% naar elders afgevoerd. De overige 50% is verwerkt op het haven- en industrieterrein zelf.

– Geluid: geluidbelasting op gestelde norm

De geluidbelasting van het haven- en industrieterrein Moerdijk richting de omliggende omgeving bleef in 2020, net als voorgaande jaren, binnen de grenzen van de gestelde norm. Wel blijkt dat de grenzen van de vastgestelde geluidscontour 50 dB(A) aan de westzijde zijn bereikt.

– Natuur: monitoring wijst op versterking van natuurwaarde Tweejaarlijks wordt gemonitord hoe het gaat met de dier- en plantsoorten waarvoor de Provincie Noord-Brabant in 2019 een ontheffing heeft verleend. Uit de monitoring voor 2020 blijkt een toename van verschillende soorten vleermuizen en roofvogels.

– Milieuklachten: toename van het aantal geurklachten

In totaal zijn er in 2020 283 klachten gemeld die te maken hadden met haven- en industrieterrein Moerdijk. Klachten over geur zijn hierin overheersend, maar liefst 123 klachten kwamen hierop binnen bij de omgevingsdienst Midden en West-Brabant.

– Circulariteit: een aanzienlijk aantal bedrijven geeft invulling aan circulaire economie Nieuw in de milieumonitor is het thema circulariteit, bedoeld om inzicht te geven in hoe bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk bezig zijn met het werken aan een circulaire economie. De verzamelde gegevens zijn afkomstig uit een enquête en betreft dus niet specifiek monitoringsinformatie. De meeste bedrijven geven aan dat het onderwerp circulariteit meeweegt in hun toekomstplannen voor de bedrijfsvoering. Daarnaast geeft 42% van de ondervraagde bedrijven aan dat zij in de afgelopen 5 jaar de productieprocessen hebben aangepast met het oog op circulariteit.


Vorige Volgende