Nieuws

28/12/2019

Milieumonitor 2018: voor het derde jaar gelijke milieuprestaties ondanks toenemende bedrijvigheid haven- en industrieterrein Moerdijk


Voor het derde jaar op rij is er een toename in bedrijvigheid op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Toch is een groot aantal van de milieuprestaties gelijk gebleven. Ook voor het derde jaar is het aantal klachten van omwonenden gedaald. Dat blijkt uit de resultaten van de milieumonitor Moerdijk 2018. Deze passen in de ambitie om het haven- en industrieterrein te laten groeien en tegelijkertijd de milieubelasting niet te laten toenemen. 

Moerdijk wil in 2030 hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek, duurzame chemie en procesindustrie zijn in de Vlaams-Nederlandse Delta. Van een duurzame economische ontwikkeling is sprake als de leefbaarheid in de regio en de veerkracht en kwaliteit van de natuur toenemen. “Gezien de prestaties van de Haven in de afgelopen drie jaar gaan we dus de goede kant op”, aldus Ferdinand van den Oever, directeur van het Havenbedrijf Moerdijk. “We zien dat bedrijven meer zelfvoorzienend worden in hun energiebehoefte en dat ze daarvoor vaker duurzame energiebronnen gebruiken. Vooral het gebruik van zonnepanelen valt hierbij op.”

Het Havenbedrijf Moerdijk, de provincie Brabant, de gemeente Moerdijk, het waterschap Brabantse Delta, Brabant Water en bedrijven op het terrein monitoren jaarlijks de milieuprestaties van het haven- en industrieterrein op zeven thema’s: energie, lucht, water, afval, geluid, natuur en milieuklachten.

Publieksversie

Om belangstellende te informeren over de milieuprestaties in 2018 is van de milieumonitor een publieksvriendelijke versie gemaakt. In deze samenvatting staan de belangrijkste conclusies uit de milieumonitor.

Milieumonitor en publieksversie online

Het volledige rapport en de publieksversie zijn te vinden op: publieksversie  

 

Conclusies uit de Milieumonitor van 2018

Energie: meer duurzaam geproduceerde energie, minder gebruik van aardgas In 2018 is de hoeveelheid ingekochte elektriciteit toegenomen ten opzichte van eerdere jaren. Aardgas is in 2018 minder als energiebron gebruikt. Het gebruik van olie als energiebron was in 2018 net als in voorgaande jaren relatief laag. Opvallend is de afname van het gebruik van restwarmte. Dit daalde in 2018 naar een laag niveau door het uit gebruik nemen van de installatie van een bedrijf waarvan de restwarmte werd afgenomen. Een groot deel van de gebruikte elektriciteit op het haven- en industrieterrein wordt duurzaam geproduceerd, vaak uit eigen productieprocessen.

Lucht: aandeel luchtkwaliteit naar de omgeving blijft gelijk, CO-emissie daalt

De uitstoot van CO2 is in 2018 16% lager ten opzichte van 2017. De uitstoot van NOx is 17% lager. Dit wordt verklaard door de sluiting van een energiecentrale op het haven- en industrieterrein Moerdijk. De EU-normen voor luchtkwaliteit van fijnstof (PM10), stikstofdioxide (NO2) en benzeen zijn, in de woonkernen Moerdijk, Klundert, Zevenbergen en Strijensas, in 2018 niet overschreden. De jaargemiddelde concentraties fijnstof (PM10), NO2 en benzeen zijn in 2018 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017 ondanks groei in economische bedrijvigheid.

Geluid: de geluidbelasting blijft al jaren binnen de gestelde normen

De geluidbelasting van het haven- en industrieterrein Moerdijk naar de omgeving bleef in 2018, net als voorgaande jaren, binnen de grenzen van de geluidscontour van 50 dB(A). Daarnaast zijn ter controle van de modelmatige berekeningen in 2018 ter hoogte van Klundert geluidmetingen uitgevoerd door de Omgevingsdienst (OMWB). Deze metingen bevestigen dat de geluidbelasting binnen de grenzen van de geluidscontour blijft.

Water: industrie- en drinkwater verbruik toegenomen, minder afvalwater Op het haven- en industrieterrein bestond in 2018 ruim 81% van het gebruikte water uit industriewater – water van een iets minder hoge kwaliteit dan drinkwater. De dalende trend in de periode 2012-2016 wordt hiermee doorbroken. De oorzaak hiervan ligt in de groei van productie bij bedrijven. Voor afvalwater geldt dat in 2018 ruim 5,7 miljoen m³ afvalwater is afgevoerd via de riolering. Dit is minder dan de afvoer in 2017, door een verbetering van de efficiëntie bij de bedrijven. De vervuilingswaarde van het afvalwater zet de lichte dalende trend voort ten opzichte van de voorgaande jaren. Er wordt dus minder afvalwater geproduceerd, met een lagere verontreinigingsgraad.

Afval: toename in recycling van afval, afname in afvoer gevaarlijk afval

In 2018 hebben de bedrijven in totaal ruim 2,3 miljoen ton aan afval afgevoerd. Dit is nagenoeg gelijk aan 2017. Er is in 2018 een grote afname te zien in afvoer van gevaarlijk afval, vooral naar buiten Nederland. De totale hoeveelheid verwerkt afval is gedaald met 27% ten opzichte van het vorige jaar. In 2018 werd 78% van de afvalstromen bovendien hergebruikt of nuttig toegepast; een stijging van 6% ten opzichte van 2017. Er is ook een stijging waargenomen in de afvalscheiding. In 2018 werd minder afval verbrand en gestort.

Milieuklachten: aantal klachten neemt de laatste jaren verder af

In 2018 zijn 139 klachten gemeld die een relatie hadden met het haven- en industrieterrein Moerdijk. Dat is bijna 14% minder dan het jaar ervoor. Ruim 80% van alle klachten in 2018 had betrekking op lucht/geur. Het aantal klachten over geluidsoverlast is gelijk gebleven ten opzichte van 2017 met 10 klachten. Bij 9 (6,5%) van de 139 klachten was in 2018 ook sprake van melding van gezondheidsklachten. Sinds 2014 is er elk jaar, ook in 2018, een afname te zien van het aantal klachten.

Natuur: vleermuiskasten geplaatst en geslaagd experiment met natuurlijk maaibeheer Het Havenbedrijf Moerdijk investeert op uiteenlopende manieren in natuur: met groene bufferzones, met vlinderstroken, ecologisch maaibeheer en vleermuiskasten. Ook verschillende bedrijven op het haven- en industrieterrein werken mee aan de doelstellingen voor natuur.


Vorige Volgende