Nieuws

02/06/2016

Colleges GS Noord-Brabant en B&W Moerdijk stellen voor Havenschap Moerdijk te verzelfstandigen


Het college van de gemeente Moerdijk en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen de gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten van Noord-Brabant voor om akkoord te gaan met de verzelfstandiging van Havenschap Moerdijk. Dit houdt in dat alle bedrijfsactiviteiten van Havenschap Moerdijk worden uitgeplaatst naar een op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV. De huidige gemeenschappelijke regeling blijft in aangepaste vorm in stand voor de financiering van Havenbedrijf Moerdijk NV. De verzelfstandiging vloeit voort uit de Havenstrategie 2030 en is nodig om de doorontwikkeling van het Havenschap mogelijk te maken. Medio juli nemen de gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten van Noord-Brabant een besluit over het voorstel. Het is de bedoeling dat de nieuwe structuur op 1 januari 2017 in werking treedt.

Ambitie

De Havenstrategie 2030 bevat de ambitie om het haven- en industrieterrein Moerdijk te ontwikkelen tot hét centrum voor logistiek en duurzame chemie in de Vlaams Nederlandse Delta. Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland. Door de verzelfstandiging ontstaat ruimte voor een verdere verzakelijking en professionalisering van de organisatie en versterking van de (internationale) acquisitie van bedrijven en goederenstromen. Ook ontstaan betere mogelijkheden om de samenwerkingsrelaties met omliggende havens en andere partners in en buiten de regio te intensiveren. Verder moet verzelfstandiging bijdragen de verdiencapaciteit te versterken om de nieuwe investeringsopgaven uit de Havenstrategie te kunnen financieren. Met de verzelfstandiging komt de dagelijkse sturing van het Havenbedrijf in handen van de directie. De directie zal worden gecontroleerd en ondersteund door een aan te stellen Raad van Commissarissen met onafhankelijke deskundigen. 

Gewijzigde rol Havenschap

De provincie en gemeente houden via het Havenschap de zeggenschap over de aandelen in Havenbedrijf Moerdijk NV. Statutair is geregeld dat gemeente en provincie bij eventuele toetreding van een nieuwe aandeelhouder altijd een meerderheidspositie behouden en beiden moeten instemmen met belangrijke besluiten. Havenschap Moerdijk blijft in aangepaste vorm in stand om de financiering van Havenbedrijf Moerdijk NV te borgen. Dit om de lopende projecten, de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk en de extra investeringen die samenhangen met de Havenstrategie op verantwoorde wijze te kunnen realiseren. Het Havenschap zal worden beëindigd zodra de NV zelfstandig in haar financiering kan voorzien. Provincie en gemeente zullen in dat geval rechtstreeks aandeelhouder worden van de NV.


Vorige Volgende