Nieuws

01/04/2020

Behoud toegevoegde waarde zeehavens vergt inzet havens én overheid


De Branche Organisatie Zeehavens verwelkomt en ondersteunt de Havennota 2020-2030 die afgelopen week door minister Van Nieuwenhuizen (IenW) is gepubliceerd. De overheid en de vijf zeehavens van nationaal belang delen de noodzaak om de vooraanstaande positie van de Nederlandse havens in Europa en de wereld te behouden. Evenals de ambitie dat de Nederlandse havens zich kunnen ontwikkelen naar een krachtige positie in de economie van de toekomst die duurzaam, digitaal en verbonden is.

De vijf Nederlandse zeehavens boden in 2018 direct en indirect aan 350.000 personen werk. En samen hebben ze een toegevoerde waarde van 42 mld. euro gerealiseerd, zo’n 5,8% van het BNP. Door geopolitieke ontwikkelingen, technologische wijzigingen, de noodzaak tot verduurzaming en de steeds belangrijker wordende digitalisering is het behoud van deze sterke positie niet langer vanzelfsprekend.

Drie punten uit de Havennota:

1. Steun van de havens aan prioriteiten Havennota
BOZ verwelkomt het initiatief van de Minister om tot een “delta-systeem” van samenwerkende havenbedrijven en elkaar versterkende havens te komen. Dit toekomstgericht havenbeleid vraagt om een gerichte inzet van het havenbedrijfsleven en de havenbeheerders, maar ook van de overheid.

2. Investeren in bereikbaarheid en energie transitie
De in BOZ samenwerkende zeehavenbeheerders zullen met het ministerie van IenW een investeringsprogramma uitwerken, dat bijdraagt aan het structureel verbeteren van de bereikbaarheid en duurzaamheid van de zeehavens, inclusief het versnellen van de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie.

3. Een gelijk speelveld voor een goede concurrentiepositie van de havens
Voor een goede concurrentiepositie van de Nederlandse havens in Europa is een gelijk speelveld nodig. Uit aanvullend onderzoek van het ministerie van IenW blijkt dat hiervan geen sprake is. BOZ roept het Kabinet op deze ongelijkheid systematisch en voortvarend weg te werken.

Reactie Moerdijk

Ferdinand van den Oever, directeur Havenbedrijf Moerdijk: “De Havennota 2020-2030 schetst een stevige ambitie. In lijn met de ambities op landelijk niveau heeft elke zeehaven ook zijn eigen agenda. In de nota worden de karakteristieken en de beoogde inzet van Moerdijk als volgt geschetst.”

  • Port of Moerdijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Ons circulaire cluster en de verduurzaming van de chemische industrie dragen hieraan bij. Er is behoefte aan heldere wet- en regelgeving voor hergebruik en aan experimenteerruimten voor innovatieve concepten.
  • Moerdijk is een sterke shortsea haven en wil ook de extended gate functie voor Rotterdam en Antwerpen verder ontwikkelen. Hiervoor is een betere aansluiting van modaliteiten nodig, evenals onderhoud in de haven en uitbreiding en beveiliging van het spoor en de weg. 
  • Er wordt ingezet op groei van de overslag tot 26 miljoen ton in 2030. Dit vraagt om een betere en veilige nautische bereikbaarheid van Moerdijk via de Dordtsche Kil en Oude Maas. In ‘20-‘21 vindt een evaluatie plaats van de veiligheidssituatie.
  • Tot slot heeft het Havenbedrijf een logistieke innovatieagenda opgesteld. Die is gericht op het maximaliseren van beladingsgraden, en op een minimale en betrouwbare vaartijden. Een belangrijk focuspunt daarbij is smart logistics.

Hij sluit af: “Als Havenbedrijf zijn we tevreden met de conceptnota zoals deze door minister Van Nieuwenhuizen deze week is aangeboden aan de Kamer. Gezien de timing van het document zijn de huidige ontwikkelingen hier niet in meegenomen, maar het is duidelijk dat deze pandemie zijn weerslag zal hebben op de haveneconomie. Zoals de Minister in de begeleidende brief aangeeft, kan de omvang ervan en daarmee de economische schade op dit moment nog onvoldoende worden bepaald.”


Vorige Volgende