Nieuws

14/12/2016

85% van het afval hergebruikt op haven- en industrieterrein Moerdijk


Afval op haven- en industrieterrein Moerdijk wordt in 2015 vaker hergebruikt. Maar liefst 85% van het bedrijfsafval en de reststromen op het terrein vindt een nieuwe toepassing. Dat blijkt uit het Milieumonitoringsrapport 2015. Het rapport wordt jaarlijks uitgebracht door Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM), een samenwerkingsverband van bedrijven en overheden, die werken aan een duurzaam haven- en industrieterrein Moerdijk.

Met het Milieumonitoringsrapport leggen de partners van DVM jaarlijks verantwoording af over natuur,- milieu,- en duurzaamheidsprestaties. Het rapport monitort zes thema’s: water, lucht, natuur, afval, energie en milieuklachten en hinder. Door de resultaten te vergelijken met die van vorige jaren, wordt in beeld gebracht hoe het haven- en industrieterrein zich op deze thema’s ontwikkelt en of alle maatregelen, projecten en beleidsplannen effect hebben.

Conclusies

Afval: hergebruik stijgt opnieuw
Het Havenschap stimuleert hergebruik en het nuttig toepassen van afvalstoffen sinds enkele jaren. Deze aanpak loont: in 2015 wordt 85% van de afvalstromen hergebruikt, een stijging van 2% t.o.v.2014 en 3% t.o.v. 2013. Afvalstoffen of (rest)producten van het ene bedrijf worden steeds vaker gebruikt als grondstof of hulpstof voor een ander, nabijgelegen bedrijf. Onder de noemer ’Energy Web’ wisselen bedrijven op het terrein warm water, stoom of CO2 uit, die vrijkomt tijdens de productieprocessen.

Natuur: Nieuw natuurmanagementplan legt basis voor robuuste natuur
In 2015 hebben verschillende partners een omvattend Natuurmanagementplan opgesteld: de basis voor alle toekomstige plannen en projecten op natuurgebied. Het plan gaat bijdragen aan een duurzaam voortbestaan van de aanwezige flora en fauna en aan de instandhouding en vergroting van de biodiversiteit. Tegelijkertijd maakt het economische ontwikkelingen mogelijk.

Lucht: luchtkwaliteit blijft grotendeels gelijk
In 2013 zijn twee nieuwe meetstations geplaatst, in Klundert en Zevenbergen. De kern Moerdijk had al een meetstation. De gemeten concentraties fijnstof, stikstofdioxide en benzeen zijn in 2015 overal gelijk gebleven of verder afgenomen. De milieubelasting neemt daarmee af, in lijn met de ambities van DVM.

Geluid: normen nergens overschreden
De geluidsnorm van 50 decibel is in 2015 nergens overschreden. De geluidsbelasting verschilt in 2015 nauwelijks van die van eerdere jaren. Het aantal klachten over geluidsoverlast nam af van 19 (2014) naar 7 (2015).

Water: lichte daling waterverbruik
In 2015 is 1.089.424 m³ drinkwater verbruikt: een kleine afname ten opzichte van 2014. Het gebruik van (het duurzamere) industriewater is met 4.217.004 m³ in 2015 ongeveer gelijk aan 2014. Het totale verbruik daalde (licht), net als de hoeveelheden water geloosd op de riolering en het oppervlaktewater. In 2015 werd een start gemaakt met een Watermanagementplan, voor een duurzaam, toekomstbestendig watersysteem- en beheer op en rond het haven- en industrieterrein. In 2016 is het plan verder uitgewerkt.

Energie: opnieuw stijging hoeveelheid duurzaam geproduceerde energie
De hoeveelheid zelf geproduceerde duurzame energie is met 2% gestegen (in 2015, t.o.v. 2014). 24% van alle elektriciteit werd in 2015 duurzaam geproduceerd. Ook is er minder fossiele energie (olie en aardgas) verbruikt en is de uitstoot van CO2 met 9% afgenomen Hierbij moet worden aangemerkt dat energiegebruik en CO2-uitstoot in 2014 en 2015 zijn beïnvloed door het gedeeltelijk stil liggen van een chemische fabriek. De ontwikkelingen dragen desalniettemin bij aan de langere termijnambitie: een energieneutraal haven- en industrieterrein in de toekomst. Verdere maatregelen voor verduurzaming van energiegebruik worden opgenomen in een Energievisie, waaraan het Havenschap in 2015 heeft gewerkt.

Klachten en hinder: 41% minder klachten
In 2015 zijn 325 klachten binnen gekomen die vermoedelijk een relatie hebben met het haven- en industrieterrein: 41% minder dan in 2014. In 2015 waren er 10 ‘klachtenclusters’: dagen waarop 5 of meer klachten op 1 dag binnen komen. In 2014 waren dat er nog 27. Van de klachten gaat 80% over lucht. Van ongeveer 60% van alle klachten is bekend wat de oorzaak is. In 2014 was dit ‘oplossingspercentage’ nog 46%. Landelijk bedraagt het 35 tot 40%. In 2015 is tot slot een onafhankelijk voorzitter voor de Klankbordgroep Milieuklachten aan de slag gegaan. In deze Klankbordgroep onderzoeken inwoners en medewerkers van bedrijven en overheden sinds 2014 samen hoe de communicatie over meldingen, klachten en incidenten nog beter kan.


Vorige Volgende