Nieuws

12/03/2018

40 Nieuwe verblijfkasten voor de ruige dwergvleermuis


Het Havenbedrijf Moerdijk heeft in samenwerking met Staatsbosbeheer en vrijwilligers van de Natuurwerkgroep Moerdijkse Polders (onderdeel van IVN Etten-Leur, Halderberge en Moerdijkse polders) op zaterdag 10 maart 2018 40 verblijfkasten voor de ruige dwergvleermuis opgehangen op het haven- en industrieterrein Moerdijk.

In de Havenstrategie Moerdijk 2030 is een verdere groei van het haven- en industrieterrein Moerdijk in de periode tot 2030 vastgelegd. Deze groei kan echter alleen plaatsvinden als dat gepaard gaat met het vergroten van de leefbaarheid in de regio en het vergroten van de veerkracht en kwaliteit van natuur en omgeving.

Investeren in natuur en milieu
Voor dit laatste is in 2015 met alle relevante partners een natuurmanagementplan opgesteld. Uitgangspunt daarin is dat het havenbedrijf en de bedrijven op het haven- en industrieterrein eerst investeren in natuur en milieu om economische gebruiksruimte te verdienen.

Behoud van geschikt leefgebied
Op dit moment staan op nog uit te geven terreinen enkele bomen die als paarverblijf voor de ruige dwergvleermuis dienen. Door voorafgaand aan de ontwikkeling van dit terrein al (in overvloed) vervangende verblijfkasten op te hangen, behoudt de ruige dwergvleermuis ook in de toekomst voldoende gelegenheid om zich voort te planten. Op deze manier blijft in het havengebied geschikt leefgebied voor deze vleermuizen (die vooral in het najaar in Nederland te vinden zijn) behouden. Maar ook andere soorten vleermuizen kunnen van deze kasten gebruik maken.

Meer maatregelen
De kasten voor vleermuizen zijn een voorbeeld van een maatregel om de natuur te behouden zonder de economische groei te belemmeren. Het havenbedrijf past ook diverse andere maatregelen toe om natuur de ruimte te geven, door jaarlijks oeverzwaluwenwanden te realiseren en door de aanleg van tijdelijke paddenpoelen op nog uit te geven terreinen.


Vorige Volgende