Nieuws

10/12/2015

4,7% van de duurzame energieproductie in Nederland komt van haven- en industrieterrein Moerdijk


Op woensdag 9 december kreeg Guus Govaart, voorzitter van de Burenraad Moerdijk, het Milieumonitoringsrapport 2014 voor haven- en industrieterrein Moerdijk aangeboden van Geert Weijers, voorzitter van Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM). DVM is een samenwerkingsverband van overheden en bedrijven, die samen werken aan een duurzaam haven- en industrieterrein. Met het Milieumonitoringsrapport leggen de partners van DVM jaarlijks verantwoording af over natuur,- milieu,- en duurzaamheidsprestaties en geven zij inzicht in trends en ontwikkelingen.

Het Milieumonitoringsrapport 2014 heeft een andere, publieksvriendelijkere opzet dan die van eerdere jaren. Het monitort zes thema’s: water, lucht, natuur, afval, energie en milieuklachten en hinder. Door de resultaten te vergelijken met die van vorige jaren, wordt in beeld gebracht hoe het haven- en industrieterrein zich op deze thema’s ontwikkelt en of alle maatregelen, projecten en beleidsplannen effect hebben. 

Conclusies

Afval
In 2014 wordt 83% van de afvalstromen hergebruikt (nuttig toegepast), een stijging van 1% ten opzichte van 2013. Afvalstoffen of (rest)producten van het ene bedrijf worden steeds vaker gebruikt als grondstof of hulpstof voor een ander, nabijgelegen bedrijf. Onder de noemer ’Energy Web’ wisselen bedrijven op het terrein warm water, stoom of CO2 uit, die vrijkomt tijdens de productieprocessen. De totale hoeveelheid afgevoerd afval is in 2014 met 9% gedaald. Er wordt minder afval verbrand (2%) en minder gestort (1%). 

Natuur
Ook is in 2014 gewerkt aan een omvattend Natuurmanagementplan: de basis voor alle toekomstige plannen en projecten op natuurgebied. Het plan gaat bijdragen aan een duurzaam voortbestaan van de aanwezige flora en fauna, en aan de instandhouding en vergroting van de biodiversiteit. Daarnaast is geconstateerd dat de meeuwenpopulatie op het terrein fors is verkleind, een gunstige ontwikkeling, gezien de overlast die de dieren gaven. Door actief maaibeheer en door het instellen van beheerzones, huist het merendeel van de vogels inmiddels op de Sassenplaat, in het Hollandsch Diep.

Lucht
Met twee nieuwe meetstations die in 2013 zijn geplaats - in Klundert en Zevenbergen - zijn er in 2014 voor het eerst meer gegevens van de lokale situatie. Kern Moerdijk had al een meetstation. De gemeten concentraties fijnstof, stikstofdioxide en benzeen zijn in 2014 gelijk gebleven of afgenomen. Ook zijn er in 2014 nieuwe eNoses geplaatst, die onder meer helpen om bronnen van geuroverlast op te sporen. Op dit moment staan er 26 op en rond het terrein. Over het algemeen is de invloed van het haven- en industrieterrein op de luchtkwaliteit gelijk gebleven.

Geluid
Wat betreft geluid: de norm van 50 decibel is in 2014 nergens overschreden. De geluidbelasting verschilt in 2014 nauwelijks van die van eerdere jaren. 

Water
Bedrijven verbruikten in 2014 minder drink- en industriewater. De hoeveelheden water geloosd op de riolering en geloosd op het oppervlaktewater zijn ook gedaald.

Energie
In 2014 is becijferd dat 4,7% van de totale duurzame energieproductie in Nederland (in 2013) uit Moerdijk komt. 9,5% van het totale energieverbruik door bedrijven op het terrein wordt duurzaam opgewekt. De totale hoeveelheid zelf geproduceerde duurzame energie is in 2014 licht gestegen. Deze stijging draagt bij aan de langere termijnambitie voor het haven- en industrieterrein: een energieneutraal haven- en industrieterrein in de toekomst.

Klachten en hinder
In 2014 zijn 554 klachten binnen gekomen die vermoedelijk een relatie hebben met het haven- en industrieterrein: 33% meer dan in 2013. In 2014 waren er 27 ‘klachtenclusters’: dagen waarop 5 of meer klachten op 1 dag binnen komen. In totaal gaat het om 258 klachten (van de 554), bijna de helft. Bijna al deze klachten gaan over geur. Onduidelijk is wat de stijging van het aantal klachten over geur heeft veroorzaakt. Opvallend is dat in de eerste drie kwartalen van 2015 het aantal klachten aanzienlijk is gedaald ten opzichte van vorige jaren. De Klankbordgroep Milieuklachten, die in 2014 is ingesteld, gaat onderzoeken hoe er meer grip kan komen op de oorzaken van de fluctuaties in de klachtenaantallen en of er een betere analyse mogelijk is tussen het aantal klachten en geregistreerde incidenten.

Het volledige monitoringsrapport kunt u hieronder downloaden.

 


Vorige Volgende